ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwałą nr 1/03/2011 z dnia 17.03.2011r. Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Igołomi - Wawrzeńczycach na dzień 20.05.2011r.

o godz. 9.00 zwołał Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Zjazd odbył się w budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach, a uczestniczyli w nim z głosem decydującym delegaci oraz z głosem doradczym przedstawiciele do nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP wybrani na zebraniach sprawozdawczo - wyborczych ze wszystkich dziewięciu OSP działających na terenie gminy, a także członkowie ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego i zaproszeni goście: Z-ca Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOSP RP - druh Łukasz Smółka, Dowódca JRG 4 w Krakowie - bryg. Janusz Chawiński, W-ce Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego - Władysław Kusiński, Przewodniczący Rady Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce - Stefan Nawrot, Wójt Gminy - Józef Rysak, Z-ca Wójta - Henryk Jończyk. 
W czasie obrad złożono sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w podjętych uchwałach kolejno: udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, skład Komisji Rewizyjnej Oddziału, wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, podjęto zadania na najbliższą kadencję i uchwalono program działania Oddziału Gminnego na lata 2011 - 2015. Obradom przewodniczył dotychczasowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Igołomi - Wawrzeńczycach Andrzej Knapik. 
Aktualnie przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi gminę Igołomia-Wawrzeńczyce chroni 9 jednostek OSP, w tym dwie (OSP Wawrzeńczyce i OSP Rudno Górne) należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na dzień dzisiejszy w naszej gminie jest 325 czynnie działających członków OSP, w tym 321 mężczyzn i 4 kobiety. Na terenie gminy funkcjonuje siedem młodzieżowych drużyn pożarniczych zrzeszając 57 członków (w tym 11 dziewcząt i 46 chłopców). Wyposażenie jednostek w sprzęt ratowniczo-gaśniczy z roku na rok ulega poprawie. Aktualnie jednostki OSP dysponują: 15 samochodami bojowymi, z tego 1 auto typu ciężkiego, 6 - średniego, 4 - lekkie, 3 - lekkie ratownictwa-technicznego i 1 osobowy, 15 - motopompami POLONIA, 11 - motopompami szlamowymi, 2 - motopompami pływającymi NIAGARA, 1 motopompą Volkswagen, 11 - piłami do drewna, 1 piłą do betonu i stali, 2 - agregatami hydraulicznymi, 5 - agregatami prądotwórczymi, 1 agregat wysokociśnieniowy i 10 kpl. aparatów powietrznych.
Delegaci zatwierdzili nowy skład Zarządu Oddziału Gminnego, który na swym pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco: 
Prezes Zarządu Gminnego - Andrzej Knapik
Wiceprezes Zarządu Gminnego - Aleksander Jeleń
Wiceprezes Zarządu Gminnego - Maciej Duda
Komendant Gminny OSP - Jan Dzięga
Sekretarz - Beata Giemza 
Skarbnik- Mariusz Migas
Członek Prezydium Zarządu - Tadeusz Tacik 
Członek Zarządu - Konrad Szterleja
Członek Zarządu - Adam Belski
Członek Zarządu - Wojciech Grzęba 
Członek Zarządu - Artur Kasprzyk 
Członek Zarządu - Stanisław Żabicki 
Członek Zarządu - Henryk Bulanda 
Członek Zarządu - Wojciech Sieja 
Członek Zarządu - Tomasz Skalski 
Członek Zarządu - Piotr Jachimczyk 
Członek Zarządu - Grzegorz Flesiński
Członek Zarządu - Jan Zapała
Komisja Rewizyjna: Krzysztof Mietła (przewodniczący), Adam Kamiński (sekretarz), Stanisław Wilkosz (członek). 
Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP do Zarządu Powiatowego ZOSP RP: Jan Dzięga, Aleksander Jeleń, Mariusz Migas
Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP: Dawid Zientara, Roman Caba, Adam Kamiński

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4903