Jesteś tutaj: Start / Kanalizacja

Kanalizacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki” 

Tytuł projektu:

„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki”

Cel projektu:

Projekt niniejszy realizowany jest dla osiągnięcia wielu celów na różnych poziomach ogólności oraz różnych płaszczyznach.Cel główny projektu dotyczy stricte ochrony środowiska i jest nim wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego Gminy oraz dostosowanie gospodarki ściekowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Cel ten realizowany jest poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy z uwzględnieniem zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń „u źródła” i zasady „zanieczyszczający płaci”. Celem bezpośrednim przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Igołomia-Wawrzeńczyce poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. Zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pobiednik Mały i Pobiednik Wielki o długości 3,484 km oraz budowę pompowni tranzytowej. Dzięki budowie systemu kanalizacji wykonane zostaną działania zmierzające do ograniczenia niekontrolowanych zrzutów ścieków, z drugiej zaś strony zwiększy siębezpieczeństwo ekologiczne ujęć wody pitnej (w szczególności ujęć wód podziemnych). Kolejnym bezpośrednim celem Projektu będzie wzrost liczby mieszkańców obsługiwanych przez system kanalizacyjny, nawiązujący do celu szczegółowego działania 5.3 RPO tj. zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodny z dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. Budowa kanalizacji umożliwi podłączenie 200 nowych osób. Z uwagi na bliskość Krakowa, w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce obserwuje się intensywne zmiany demograficzne, polegające na napływie nowych mieszkańców, co oznacza dla gminy konieczność ustawowego zaspokojenia mieszkańców w zakresie potrzeb komunalnych. Potrzeby te zostaną zaspokojone poprzez udostępnienie mieszkańcom miejscowości objętych projektem kompletnej infrastruktury komunalnej.

Pozostałe cele szczegółowe przedsięwzięcia to:

-poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy - zahamowanie degradacji zasobów wód podziemnych, właściwe zarządzanie i gospodarowanie zasobami wodnymi,poprawa jakości wody pitnej, poprawa jakości wód powierzchniowych.

-redukcja zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych.

Zrealizowanie wyżej wymienionych celów bezpośrednich poprzez realizację projektu, w okresie długofalowym doprowadzi do osiągnięcia także istotnych celów ogólnych:

- poprawa klasy czystości cieków wodnych, wód powierzchniowych oraz gleby, co zostanie osiągnięte dzięki ograniczeniu zanieczyszczeń wydostających się z gospodarstw

dotychczas nie zaopatrzonych w odpowiednią sieć,

-poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

Istotna poprawa warunków sanitarnych w gminie korzystnie wpłynie na jej zewnętrzny wizerunek i atrakcyjność zarówno inwestycyjną jak i turystyczną.

Natomiast w zakresie inwestycji, korzyścią dla gminy będzie udostępnienie terenów uzbrojonych (o podwyższonej wartości), którymi zainteresowani są potencjalni inwestorzy.

Zakres rzeczowy projektu:

  • kanalizacja sanitarna grawitacyjna w zakresie średnic Ø500 – Ø200mm, L=2965,0 mb;
  • rurociągi tłoczne sieciowej pompowni ścieków PTK D250 PE, L=520,5 mb i D125, L520,5mb, układane w jednym wykopie;
  • sięgacze (przyłącza) kanalizacyjne Ø150 mm, L=462,0 mb.

Wskaźniki realizacji projektu:

-liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków: 200 RLM,

- przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków: 200 RLM,

- wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 1 EPC.

Harmonogram realizacji projektu:

  • Termin rozpoczęcia robót budowlanych: kwiecień 2018roku,
  • Termin zakończenia robót budowlanychprojektu: wrzesień 2019 roku,
  • Termin zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu: listopad 2019 roku,

Źródła finansowania projektu:

Projekt realizowany w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

  • całkowita wartość projektu: 10 180 151,04zł
  • przewidywana kwota dofinansowania: 5 428 615,85zł

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-12-18
Data publikacji:2018-12-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3359