Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Kanalizacja

Menu dla: Kanalizacja

„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki”  

Tytuł projektu:

„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki”

Cel projektu:

Projekt niniejszy realizowany jest dla osiągnięcia wielu celów na różnych poziomach ogólności oraz różnych płaszczyznach.Cel główny projektu dotyczy stricte ochrony środowiska i jest nim wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego Gminy oraz dostosowanie gospodarki ściekowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Cel ten realizowany jest poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy z uwzględnieniem zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń „u źródła” i zasady „zanieczyszczający płaci”. Celem bezpośrednim przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Igołomia-Wawrzeńczyce poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. Zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pobiednik Mały i Pobiednik Wielki o długości 3,484 km oraz budowę pompowni tranzytowej. Dzięki budowie systemu kanalizacji wykonane zostaną działania zmierzające do ograniczenia niekontrolowanych zrzutów ścieków, z drugiej zaś strony zwiększy siębezpieczeństwo ekologiczne ujęć wody pitnej (w szczególności ujęć wód podziemnych). Kolejnym bezpośrednim celem Projektu będzie wzrost liczby mieszkańców obsługiwanych przez system kanalizacyjny, nawiązujący do celu szczegółowego działania 5.3 RPO tj. zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodny z dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. Budowa kanalizacji umożliwi podłączenie 200 nowych osób. Z uwagi na bliskość Krakowa, w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce obserwuje się intensywne zmiany demograficzne, polegające na napływie nowych mieszkańców, co oznacza dla gminy konieczność ustawowego zaspokojenia mieszkańców w zakresie potrzeb komunalnych. Potrzeby te zostaną zaspokojone poprzez udostępnienie mieszkańcom miejscowości objętych projektem kompletnej infrastruktury komunalnej.

Pozostałe cele szczegółowe przedsięwzięcia to:

-poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy - zahamowanie degradacji zasobów wód podziemnych, właściwe zarządzanie i gospodarowanie zasobami wodnymi,poprawa jakości wody pitnej, poprawa jakości wód powierzchniowych.

-redukcja zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych.

Zrealizowanie wyżej wymienionych celów bezpośrednich poprzez realizację projektu, w okresie długofalowym doprowadzi do osiągnięcia także istotnych celów ogólnych:

- poprawa klasy czystości cieków wodnych, wód powierzchniowych oraz gleby, co zostanie osiągnięte dzięki ograniczeniu zanieczyszczeń wydostających się z gospodarstw dotychczas nie zaopatrzonych w odpowiednią sieć,

-poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy.

Istotna poprawa warunków sanitarnych w gminie korzystnie wpłynie na jej zewnętrzny wizerunek i atrakcyjność zarówno inwestycyjną jak i turystyczną.

Natomiast w zakresie inwestycji, korzyścią dla gminy będzie udostępnienie terenów uzbrojonych (o podwyższonej wartości), którymi zainteresowani są potencjalni inwestorzy.

Zakres rzeczowy projektu:

 • kanalizacja sanitarna grawitacyjna w zakresie średnic Ø500 – Ø200mm, L=2965,0 mb;
 • rurociągi tłoczne sieciowej pompowni ścieków PTK D250 PE, L=520,5 mb i D125, L520,5mb, układane w jednym wykopie;
 • sięgacze (przyłącza) kanalizacyjne Ø150 mm, L=462,0 mb.

Wskaźniki realizacji projektu:

-liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków: 200 RLM,

- przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków: 200 RLM,

- wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 1 EPC.

Harmonogram realizacji projektu:

 • Termin zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu: 29 listopad 2019 roku,

Źródła finansowania projektu wg. umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.05.03.01-12-1028/17-00-XVII/310/FE/18 z dnia 08.08.2018r.

Projekt realizowany w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

 • całkowita wartość projektu: 10 642 053,56zł
 • całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 8 640 636,13zł
 • kwota dofinansowania: 5 702 819,75zł

W dniu 16.07.2019r. Gmina Igołomia -Wawrzeńczyce podpisała Aneks nr 1 do Umowy nr RPMP.05.03.01-12-1028/17-00-XVII/310/FE/18 z dnia 08.08.2018r.gdzie:

 • całkowita wartość projektu: 10 157 418,54zł
 • całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 8 261 614,50zł
 • kwota dofinansowania: 5 452 665,57zł

Harmonogram realizacji projektu:

Termin rozpoczęcia robót budowlanych: kwiecień 2018 roku,

Termin zakończenia robót budowlanych projektu: 30 wrzesień 2019 roku

Termin zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu: 29 listopad 2019 roku,

Wprowadzone zmiany zostały w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego i podpisania Umowy z Wykonawcą zadania.

W dniu 26.11.2019r. Gmina Igołomia -Wawrzeńczyce podpisała Aneks nr 2 do Umowy nr RPMP.05.03.01-12-1028/17-00-XVII/310/FE/18 z dnia 08.08.2018r. gdzie:

 • całkowita wartość projektu: 10 120 703,00zł
 • całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 8 231 601,00zł
 • kwota dofinansowania: 6 277 422,15zł

Harmonogram realizacji projektu:

Termin rozpoczęcia robót budowlanych: kwiecień 2018 roku,

Termin zakończenia robót budowlanych projektu: 24 kwiecień 2020 roku

Termin zakończenia  realizacji projektu: 30 czerwiec 2020 roku,

Wprowadzone zmiany zostały zważywszy na zwiększone na mocy Uchwały ZWM nr 1816/191 z dnia 08.10.2019r. kwoty dofinansowania do wysokości 6 277 422,15 zł.

W dniu 03.09.2020r. Gmina Igołomia -Wawrzeńczyce podpisała Aneks nr 3 do Umowy nr RPMP.05.03.01-12-1028/17-00-XVII/310/FE/18 z dnia 08.08.2018r. gdzie:

 • całkowita wartość projektu: 10 120 703,00zł
 • całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 8 231 601,00zł
 • kwota dofinansowania: 6 996 860,85zł

Termin zakończenia  realizacji projektu: 28 wrzesień  2020 roku,

Wskaźniki produktu i rezultatu otrzymują brzmienie:

Wskaźniki produktu

Lp

Nazwa wskaźnika

Sposób pomiaru

jm

Wartość bazowa

2017

2018

2019

2020

Suma wartości

1

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej

Cokwartalne spotkania kierownika budowy z inspektorami oraz inwestorem. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

km

0

0

0

2,105

1,843

3,948

 

Wskaźniki rezultatu

Lp

Nazwa wskaźnika

Sposób pomiaru

jm

Wartość bazowa

2019

2020

2021

Suma wartości

1

Liczba dodatkowych osób korzystających z

ulepszonego oczyszczania ścieków (CI 19)

Dokumentacja

własna -

ewidencja

podpisanych

umów na

odprowadzanie

ścieków

RLM

0

0

0

235

235

2

Przewidywana liczba osób korzystających ulepszonego oczyszczania ścieków

Dokumentacja

własna -

ewidencja

podpisanych

umów na

odprowadzanie

ścieków. Pomiar co

roku w okresie

5 lat od

Zakończenia inwestycji

RLM

0

0

0

235

235

3

Wzrost zatrudnienia we wspieranych

podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)

Dokumentacja

Własna umowy

o pracę,

przydziały

czynności

EPC

0

0

1

1

1