Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE OSP ZA ROK 2016

Minął pierwszy rok funkcjonowania Zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych na szczeblu gminnym w kolejnej pięcioletniej kadencji. 

Zebrania sprawozdawcze odbyły się we wszystkich dziewięciu Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy w okresie od 14 stycznia do 4 marca 2017r. zgodnie z harmonogramem ustalonym w dniu 21.12.2016r. na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Igołomi–Wawrzeńczycach. Przypomnijmy, że cztery OSP to tzw. Jednostki „wiodące” (Wawrzeńczyce, Złotniki, Igołomia–Zofipole, Tropiszów, z których dwie pierwsze są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego), zaś  pięć pozostałych stanowi tzw. Jednostki „wspierające”. Podział ten funkcjonuje od kilku lat i jest oparty na ilości akcji ratowniczych, wyszkoleniu druhów i wyposażeniu Jednostek.

        We wszystkich zebraniach sprawozdawczych wzięli udział przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP : Prezes Andrzej Knapik i Komendant Gminny Konrad Szterleja, a w większości posiedzeń także Skarbnik ZOG Stanisław Wilkosz i Honorowy Komendant Gminny Jan Dzięga. Władze samorządowe reprezentowali: Wójt Gminy Józef Rysak, w kilku zebraniach uczestniczył Z-ca Wójta Gminy Henryk Jończyk, a w Igołomi obecny był Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot. Do Złotnik i Wawrzeńczyc (czyli do jednostek należących do KSRG) przybył z podziękowaniami za minione lata współpracy Dowódca JRG4 w Krakowie bryg. Janusz Chawiński, obecnie awansowany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Proszowicach. W zebraniach w Igołomi i Wawrzeńczycach wziął udział także Z-ca Dowódcy JRG 4 st. kpt. Zygmunt Wencowski.

Ale najważniejszy gość pojawił się niespodziewanie na zebraniu w Tropiszowie, a był nim Komendant Wojewódzki PSP bryg. Stanisław Nowak. W ten sobotni wieczór Komendant złożył wizytę w dwóch pobliskich w odniesieniu do miejsca zamieszkania Jednostkach OSP. W wystąpieniu Komendant odniósł się do działań PSP i OSP w skali całego województwa małopolskiego.

         Na niektórych zebraniach obecni byli także Radni i Sołtysi. Jak każdego roku w zebraniu OSP Tropiszów wziął udział Prezes Gminnego Koła PSL Andrzej Gurda, a w zebraniu OSP Igołomia-Zofipole Przewodniczący Gminnego Koła PO Konrad Szymacha. Należy wspomnieć o udziale pań z Kół Gospodyń Wiejskich, które współpracują ze strażakami większości Jednostek. Niestety współpraca nie dotyczy wszystkich OSP, ale miejmy nadzieję, że ta sytuacja wkrótce korzystnie się zmieni.

         Zarządy poszczególnych OSP złożyły sprawozdania z działalności za rok 2016. Wszystkie w głosowaniach jawnych uzyskały absolutorium. Zgodnie z regulaminem i statutem OSP porządek zebrań obejmował zarówno sprawozdania z działalności za rok 2016 (zarządu, finansowe, komisji rewizyjnej) jak i plany działalności i plany finansowe na rok 2017. Jak już informowaliśmy, zmiany osobowe w Zarządach niektórych OSP były dość znaczne, niekiedy pokoleniowe (w kilku jednostkach prezydia zarządów zostały mocno odmłodzone). Jak każdego roku na zebraniach dokonywano oceny działalności statutowej, działań na rzecz bezpieczeństwa ludzi i mienia, analizowano wyniki kontroli przeprowadzonych przez oficerów KM PSP w Krakowie. Trzeba zaznaczyć, że rok 2016 był stosunkowo spokojnym dla mieszkańców gminy, bez klęsk żywiołowych, ilość akcji ratowniczych w których brali udział druhowie z OSP zmalała w stosunku do roku poprzedniego. Zorganizowane w lipcu Światowe Dni Młodzieży – mimo, że w kulminacyjnym momencie przebywało na terenie gminy około 8 tysięcy uczestników – przebiegły stosunkowo spokojnie. Strażacy byli zmuszeni podjąć działania jedynie w ostatnią noc, kiedy to burza spowodowała częściowe spustoszenia w miasteczku namiotowym na lotnisku w Pobiedniku Wielkim. Także w lipcu na terenie lotniska odbyły się ćwiczenia ratowniczo-medyczne, w których udział wzięły dwie nasze jednostki z Wawrzeńczyc i Złotnik oraz strażacy z Niepołomic, Krzeszowic i Ochotnicza Grupa Medyczna z Wieliczki.

         Przybyli na zebrania sprawozdawcze goście podkreślali dalszy widoczny rozwój OSP pod kierunkiem nowych zarządów Jednostek oraz również nieco zmienionego Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, zwracali uwagę na dużą ilość druhów z terenu gminy przeszkolonych w roku ubiegłym w zakresie podstawowym strażaka biorącego udział w akcjach ratowniczych oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej.

         Na przypomnienie zasługuje niewątpliwy sukces drużyny OSP Wawrzeńczyce,  jakim było zajęcie III miejsca w Zawodach  Sportowo-Pożarniczych Powiatu Krakowskiego, sukces tym większy, że miejsce na podium strażacy z Wawrzeńczyc zdobyli po raz drugi z rzędu, tym razem za OSP Bosutów i OSP Książniczki. Warto też wspomnieć, że strażacy ochotnicy licznie wzięli udział w 2 akcjach honorowego oddawania krwi, w tym m.in. dla jednego z kolegów z OSP Wawrzeńczyce.      Wszystkie OSP wystawiły swoje drużyny piłkarskie, które wzięły udział w  pierwszym turnieju piłki nożnej (bardzo dobrze zorganizowanym przez OSP Złotniki) o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Igołomi-Wawrzeńczycach. 

         W roku ubiegłym na Zjeździe Oddziału Powiatowego ZOSP druhowi Józefowi Gaudynowi, wieloletniemu Naczelnikowi, a jeszcze do niedawna Gospodarzowi OSP Złotniki został wręczony „Złoty Znak Związku”. Także koledzy z Jednostki w podziękowaniu za służbę wręczyli mu na zebraniu sprawozdawczym pamiątkowe upominki.

         Z kolei ważnym punktem zebrania w OSP Igołomia-Zofipole było podjęcie uchwały o nadaniu tytułu Członka Honorowego OSP Igołomia-Zofipole Panu Aleksandrowi Jeleniowi, który przez lata pełnił funkcję Prezesa. Zarząd OSP postanowił w ten właśnie sposób uhonorować byłego Prezesa za jego wkład w rozwój Jednostki. Warto nadmienić, że Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP przed 2 laty złożyło także wniosek o nadanie Panu Aleksandrowi Jeleniowi „Złotego Znaku Związku”. Oczekujemy więc na podjęcie uchwały w tej sprawie przez Zarząd Główny OSP w Warszawie.  Druhowie z Igołomi wspomnieli również poprzedniego Naczelnika i Prezesa OSP śp. Jerzego Fabiańczyka, który na przełomie lat 80-tych i 90-tych wydatnie przyczynił się do budowy aktualnej siedziby OSP.

          W 2016 r. wszystkie wydatki bezpośrednio i pośrednio związane z działalnością statutową Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zadaniami inwestycyjnymi zamknęły się wartością blisko 510 tys. zł. Są tu uwzględnione zarówno wszystkie koszty bieżącego utrzymania jednostek i zapewnienia gotowości bojowej OSP zgodnie z obowiązującymi przepisami (tak więc składki na ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych OC, NW, wynagrodzenia kierowców i konserwatorów ze składkami ZUS, zakup paliwa i części do samochodów, koszt napraw bieżących w tym stacji selektywnego alarmowania, przeglądów i badań technicznych oraz legalizacji sprzętu, opłaty za ogrzewanie części bojowych w budynkach strażackich, przeglądy aparatów powietrznych, gaśnic, koszty badań lekarskich i psychotechnicznych, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych) jak i wydatki inwestycyjne. W ramach programu „Małopolskie Remizy” wykonano  termomodernizację budynku OSP Stręgoborzyce z zagospodarowaniem otoczenia tj. placu manewrowego. Koszt tej inwestycji przekraczający łącznie 268 tys. zł. został pomniejszony o dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w wys. 37.828 zł oraz z WFOŚiGW w wys. 37.041zł. W ramach programu „Bezpieczna Małopolska” dokonano zakupu  ubrań ochronnych do działań bojowych (3 kpl. dla OSP Żydów, 2 kpl. OSP Dobranowice wraz z 2 radiotelefonami z zestawem podhełmowym), węży pożarniczych W-52 i W-75 dla OSP Tropiszów, OSP Igołomia-Zofipole i OSP Stręgoborzyce. Wartość programu wyniosła 24.112 zł, z czego dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego 12.055 zł.

Jednostki wzbogaciły się także o inny sprzęt zakupiony ze środków własnych, budżetu gminy i dofinansowań zewnętrznych (m.in. poduszki niskociśnieniowe, prądownica, turbosprężarka, młot, torba medyczna), a także o kolejne asortymenty umundurowania wyjściowego i ćwiczebnego.   

          Jak wynika ze sprawozdań złożonych podczas zebrań, strażacy z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w roku 2016 wyjeżdżali w ramach akcji ratowniczych ponad 160 razy. Działania dotyczyły głównie wypadków i kolizji drogowych, a w nieco mniejszej skali pożarów (50 wyjazdów daje spadek pożarów o blisko 40% w stosunku do roku 2015), pozostałe akcje to miejscowe zagrożenia, jak np. cięcie drzew i gałęzi. Ilość wszystkich wyjazdów do akcji zmalała w stosunku do roku ubiegłego o około 10%. Osobno należy odnotować wyjazdy na ćwiczenia oraz miejscowe imprezy i uroczystości, w których organizacji i zabezpieczeniu strażacy tradycyjnie już pomagali (Małopolskie Święto Warzyw w Pobiedniku Wielkim, piknik Stowarzyszenia Chrześcijańskiego „Ognisko” w Pobiedniku Małym, uroczystości kościelne Wielkiego Tygodnia i Bożego Ciała w parafiach Wawrzeńczyce, Igołomia, Dobranowice, Pobiednik Mały). Delegacje i poczty sztandarowe OSP reprezentowały gminę także w różnego rodzaju uroczystościach świeckich i kościelnych na terenie innych gmin i powiatów, m.in. w Hebdowie, Wierzchosławicach i Krakowie (m.in. podczas uroczystości pogrzebowych śp. Kardynała Franciszka Macharskiego). Ilość wszystkich członków zwyczajnych w dziewięciu Jednostkach to ponad 280 osób (nie licząc członków honorowych i wspierających).  

          Uczestnicy zebrań podkreślali, że jednostki są dobrze doposażone w sprzęt ratowniczy, a druhowie przeszkoleni w nienotowanej wcześniej ilości. Choć wymogi szkoleniowe w stosunku do strażaków ochotników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych są wysokie, a wytyczne Komendanta Głównego PSP w Warszawie szczegółowo określają ilości godzin szkoleń teoretycznych i zajęć praktycznych prowadzonych na terenie Jednostek Ratowniczo Gaśniczych w Krakowie – w minionym roku nadal uzupełniono braki w wyszkoleniu kilkudziesięciu druhów. Kolejne szkolenia bądź już trwają (30 osób), bądź są w planach na rok 2017 (wnioski złożone w KM PSP w Krakowie).

          Raz jeszcze na podkreślenie zasługuje stała, bardzo dobra współpraca Rady Gminy (na czele z  Panem Przewodniczącym), Wójta i Zastępcy z Zarządami OSP i Zarządem Gminnym ZOSP. Dzięki niej postępuje dalszy rozwój wszystkich dziewięciu Jednostek. W budżecie gminy na rok 2017 zabezpieczono ponad 400 tys. zł. na „szeroko pojęte” funkcjonowanie OSP. W planach kolejne inwestycje i doposażenie w nowoczesny sprzęt, m.in. poprzez udział w programach „Małopolskie Remizy” i „Bezpieczna Małopolska”. Przed wyżej wymienionymi najważniejsze obecnie, główne zadanie – sukcesywna i rozsądna wymiana taboru samochodowego, która miejmy nadzieję dokona się w najbliższych kilku latach.

          Jak wielokrotnie już podkreślano, coroczne zebrania w OSP są okazją do wspólnych spotkań ze starszymi, wspierającymi i honorowymi druhami, działaczami, sponsorami, młodzieżą. Wszystkie tegoroczne zebrania sprawozdawcze przebiegły bez zakłóceń, w miłej atmosferze, gospodarze zadbali o właściwe przygotowanie obiektów i smaczny poczęstunek.

A.K.