Budżet Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2020 uchwalony

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

9 stycznia 2020

W dniu 30 grudnia na ostatniej w roku 2019, XIV sesji Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce uchwaliła Budżet Gminy na  rok 2020. W głosowaniu nad budżetem udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem budżetu głosowało 13 radnych przy 1 głosie wstrzymującym.

W budżecie zaplanowano dochody budżetowe ogółem na poziomie 40.263.294zł (w tym dochody bieżące 35.362.954; dochody majątkowe 4.900.340 zł) oraz  wydatki budżetowe na poziomie ogółem 42.327.514 (w tym wydatki bieżące 33.190.952zł; wydatki majątkowe 9.136.562zł). Różnica między dochodami a wydatkami zostanie pokryta przychodami z pożyczki w kwocie 2.500.000zł. Projekt uchwały budżetowej został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz  komisje stałe Rady Gminy.

Pan J. Rysak wójt gminy zwrócił uwagę na obniżenia wprowadzone przez rząd w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych co skutkuje obniżeniem dochodów dla gmin, powiatów i województw. Co z kolei powoduje, że tegoroczne budżety gmin w tym i naszej gminy są trudne do zrównoważenia po stronie dochodów i wydatków. Z kolei wzrost kosztów pracy, płacy minimalnej do której nie będzie wliczany dodatek stażowy, niedostateczna wysokość przeznaczanej z budżetu państwa subwencji oświatowej, wzrost kosztów energii elektrycznej, wzrost cen usług budowlanych, materiałów budowlanych spowoduje, że gminy muszą te koszty pokryć z własnych środków (min. z podatku rolnego, od nieruchomości, zniesieniem dopłat do ponoszonych przez mieszkańców kosztów zakupu wody itp.).  Szacuje się, że 1/4 samorządów ma problemy ze zrównoważeniem  swoich budżetów. Jeżeli tak kształtować będą się dochody samorządów w latach przyszłych to inwestycje w wielu gminach  będą na poziomie zerowym, a już są przypadki, że samorządy rezygnują nawet z inwestycji, na które otrzymały znaczne dofinansowanie unijne.

Na zakończenie wypowiedzi Pan J. Rysak skierował podziękowania do radnych, sołtysów pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych za kolejny rok bardzo dobrej współpracy i zaangażowania.               

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2020 r.

1. Budowa wodociągu w miejscowości Rudno Górne i Dobranowice.

2. Budowa kolektora ściekowego łączącego gminę Igołomia-Wawrzeńczyce z gminą Kraków w Pobiedniku Małym.

3. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki.

4. Modernizacja: dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. Remont drogi gminnej Pobiednik Wielki - Pobiednik Mały.

6. Kontynuacja modernizacji drogi powiatowej K 1270 Rudno Górne – Dobranowice.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu dróg powiatowych.

8. Rozbudowa budynku Domu Strażaka w Złotnikach.

9. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pobiednik Mały.

10. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE).

12. Kontynuacja gminnego programu wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

13. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - etap II.

14. Rozbudowa oświetlenia ulicznego.

15. Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Centrum Kultury i Promocji.

16. Budowa strzelnicy sportowej.

17. Zakup kosiarki dla Klubu Sportowego "Wiarusy".

18. Wykonanie piłkochwytów przy strefie sportowo-rekreacyjnej w Żydowie.

Zadłużenie gminy

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2020  r. to 8 355 963,52 zł. i jest niższe o 2 mln zł. od zadłużenia gminy jak było planowane w 2019 r. W trakcie roku budżetowego 2020 planowane zadłużenie powinno ulec  zmniejszeniu. Wskaźnik  planowany zadłużenia dla naszej gminy na 2020r. wynosi 5,56 % co daje kwotę: 1 333 180  zł. (spłata rat i odsetek).Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia w roku 2020  wynosi: 18,43 %  co przeliczając na kwotę wynosi: 4 419 093,80  zł. Różnica pomiędzy tymi wskaźnikami  wynosi 12.87%  (3 085 913,80zł) z uwagi na to sytuacja finansowa gminy jest stabilna.

W kolejnych punktach porządku obrad Rada uchwaliła

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Program Przeciwdziałania Narkomanii;

- Plan Pracy Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej,

- średnią cenę paliwa w gminie niezbędną do wyliczenia wysokości zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych;

- plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;

- Rada wyraziła wolę zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce a Gminą Koniusza w celu podjęcia działań zmierzających do przygotowania budowy zbiornika retencyjnego w miejscowościach Żydów-Szarbia. 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-09
Data publikacji:2020-01-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:601