Wyniki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

8 marca 2018

Zgodnie z art. 92, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki” - wybrano:

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informacja o wynikach przetargów na najem i dzierżawę mienia gminnego

31 stycznia 2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

10 stycznia 2018

GCE.271.7.2018

Igołomia, dnia 10.01.2018r.

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce – Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą „Pzp” zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi” nr sprawy GCE.271.7.2017 - wybrano:

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

2 stycznia 2018

Nr sprawy: GK.271.8.2017                                                         
Wawrzeńczyce, dnia 02.01.2018r.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wyniki

Wyniki przetargów 2017


Igołomia, dnia 18.12.2017r.
Znak: GCE.271.6.2017

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 czytaj dalej...


 

Znak: GCE.271.6.2017 Igołomia, dn. 18.12.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

„Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”, nr sprawy: GCE.271.6.2017

Czytaj dalej...


 

Igołomia, dnia 06.12.2017r. Znak: GCE.271.5.2017

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce – Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Organizacja szkolnych, autokarowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”

 czytaj dalej...


 

Znak: GCE.271.4.2017 Igołomia, dnia 10.10.2017r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce – Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.)zwanej dalej ustawą „Pzp”  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”- wybrano:

Czytaj dalej...


 

Znak: GCE.271.1.2017 Igołomia, dnia 29.09.2017r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce – Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.)zwanej dalej ustawą „Pzp” zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „DOSTAWA POMOCY I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH”–na poszczególne części zamówienia wybrano:

Czytaj dalej...


 

Znak: GCE.271.3.2017

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce – Gminne Centrum Edukacji w Igołomi)informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:„Przewóz uczniów z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi”.

Czytaj dalej...


 

 

Znak: GCE.271.2.2017 Igołomia, dnia 27.09.2017r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce – Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.)zwanej dalej ustawą „Pzp” zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO” - wybrano:

Czytaj dalej...


 

Znak: GK.271.6.2017   Wawrzeńczyce, dnia 25.08.2017r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje,  że w związku z uchylaniem się od zawarcia umowy Wykonawcy wybranego w dniu 09.08.2017r. (MAT-POL Mateusz Surówka 32-020 Wieliczka, Szczygłów 71) do realizacji zamówienia pn. „Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce”, na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) - wybrano ofertę najkorzystniejsza  spośród pozostałych ofert:

S. Przytuła, W. Przytuła, G. Przytuła „JOKER” Sp. J.

32-130 Koszyce, ul. Elżbiety Łokietkówny 16 

Czytaj dalej...


 

Znak: GK.271.7.2017 Wawrzeńczyce, dnia 24.08.2017r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zgodnie z art. 92, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2016 r., poz. 1020, z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„1. Remont drogi gminnej w Stręgoborzycach od drogi powiatowej w kierunku „Międzygórza” 600037K (dz. nr 867/1) w Stręgoborzycach km 0+000–0+600;

2. Remont drogi gminnej Igołomia „Luborzyczka” w kier. Góry Złotnickiej 600012K (dz. nr 1095) w Igołomi w km 0+000–0+720.”

- wybrano:

Czytaj dalej...


Znak: GK.271.6.2017 Wawrzeńczyce, dnia 09.08.2017r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zgodnie z art. 92, ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn:

 

„Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów

 

na terenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce”
- wybrano:
MAT-POL Mateusz Surówka
Szczygłów nr 71, 32-020 Wieliczka
Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 18.000,00 zł (brutto) / 1 miesiąc dowozu, słownie: osiemnaście tysięcy złotych brutto za 1 miesiąc dowozu;
Czas podstawienia pojazdu zastępczego: 20 minut;
Jakość usługi (parametry techniczne, estetyczne i funkcjonalne pojazdów) - Rok produkcji pojazdów: Pojazd nr 1 – 2007r., Pojazd Nr 2 – 2007r.
Czytaj dalej...


 

Ogłoszenie o wyniku

Wawrzeńczyce, dnia 25.07.2017r.
Znak: GK.271.5.2017 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: 
„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
- drogi gminnej w Wawrzeńczycach „Hektary” – dz. nr ewid. 2509,
- drogi gminnej w Złotnikach „Góra Złotnicka” – dz. nr ewid. 915,
- drogi gminnej w Wawrzeńczycach „Błonie” – dz. nr ewid.2582,
- drogi gminnej w Dobranowicach „Nowowawrzeńczyce” – dz. nr ewid. 539” - wybrano:

Czytaj dalej...


 

Ogłoszenie o wyniku

Zgodnie z art. 92, ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: 
„ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH,NA TERENIE GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE” - wybrano:

Czytaj dalej...


 

OGŁOSZENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92, ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„Rozbudowa sieci wodociągowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce dla miejscowości: Tropiszów-część , Igołomia „Luborzyczka”, Wawrzeńczyce–część, Stręgoborzyce, Żydów”.

Czytaj dalej...


 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Zgodnie z art. 92, ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: 
                „Modernizacja 10 odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej”.
- wybrano:

Czytaj dalej...


 

 Informacja Wójta Gminy o wynikach przetargów na sprzedaż działek z dnia 22 marca 2017 i 23 marca 2017

 

Wyniki przetargów 2016


26.09.2016

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego

Zakup i dostawa 7 urn wyborczych wraz z pokrowcami dla UG Igołomia-Wawrzeńczyce.

Czytaj dalej...


 

31.08.2016

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 31.08.2016r. do realizacji zadania pod nazwą:
„1.Remont drogi gminnej nr 600082K Żydów w kier. „przed Żydowie” (dz. nr 332/3, 331) w Żydowie w km 0+000-0+430,
  2.Remont drogi gminnej nr 600070K Złotniki „Pastwiska” w kier. południowym do wału wiślanego (dz. nr 938/2, 947/5) w Złotnikach w km 0+000-1+930 ,
  3.Remont drogi gminnej nr 600064K w Wawrzeńczycach – Pompownia I (dz. nr 1235/4)      w Wawrzeńczycach w km 0+000-0+650.”
- wybrano:

PRODiM Oskar Niezabitowski
ul. Katowicka 20/22, 31- 351 Kraków

Czytaj dalej...


 

05.08.2016

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 05.08.2016r. do realizacji zadania pod nazwą:
„Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych – na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”- wybrano:

KOMBUD L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak Sp. J.
32-100 Proszowice, ul. Jagiełły 25

Czytaj dalej...


 

28.07.2016

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 28.07.2016r. do realizacji zadania pod nazwą:
„1. Modernizacja drogi gminnej w Koźlicy – dz. nr ewid. 430,
  2. Modernizacja drogi gminnej w Pobiedniku Małym – dz. nr ewid. 277/2 i 277/3,
  3.  Modernizacja drogi gminnej w Złotnikach dz. nr ewid. 949/2 i 957/2,
  4.  Modernizacja drogi gminnej w Wawrzeńczycach – dz. nr ewid. 2585/5,
  5. Modernizacja drogi gminnej w Dobranowicach – dz. nr ewid. 552 i 553,
  6.  Modernizacja drogi gminnej w Rudnie Górnym – dz. nr ewid. 519/2”- wybrano:

Czytaj dalej...


 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 04.07.2016r. do realizacji zadania pod nazwą:
„Prace budowlano-remontowe zagospodarowania placu manewrowego przy budynku remizy OSP Stręgoborzyce. Termomodernizacja budynku remizy OSP Stręgoborzyce.”
- wybrano:
Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa
EXPERTIV Rafał Rakoczy
Ul. Królewska 60/54
32-100 Proszowice

Czytaj dalej...


 

GK.271.2.2016
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 29.06.2016r. do realizacji zadania pod nazwą:
„Remont kapitalny odcinka drogi gminnej, wewnętrznej, na działce nr 640/25 w Igołomi.”
- wybrano:

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.
ul. Obrońców Modlina 12, 30-733 Kraków

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 130.723,72 zł (brutto), słownie: sto trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 72/100 (brutto);
Gwarancja jakości na całość przedmiotu zamówienia udzielona na okres 60 miesięcy.

Czytaj dalej...


 

 I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce

o wyniku przetargu. 

Wójt Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce informuje, że w dniach 19 maja 2016 i 20 maja 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce w Wawrzeńczycach,  odbyły się XI przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Tropiszowie i Igołomi, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami

Czytaj dalej...


 


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 17.05.2016r. do realizacji zadania pod nazwą:

„1.  Modernizacja drogi gminnej 600023K Pobiednik Wielki „AWRSP”(dz. nr ewid. 398/2 i dz. nr ewid. 400/1) w Pobiedniku Wielkim,

   2. Modernizacja drogi gminnej  (dz. nr ewid. 439) w Koźlicy ,

   3.      Modernizacja drogi gminnej (dz. nr ewid. 333/2 w Żydowie,

   4. Modernizacja drogi gminnej 600080K Żydów „Sklep”-Wawrzeńczyce „Hektary” (dz. nr ewid. 338/3) w Żydowie,

   5. Modernizacja drogi gminnej 600051K Wawrzeńczyce „Hektary” Wawrzeńczyce „Podgaje” (dz. nr ewid. 2515/2) w Wawrzeńczycach,

   6. Modernizacja drogi gminnej  (dz. nr ewid. 302/20) w Wawrzeńczycach,

   7. Modernizacja drogi gminnej 600062K Wawrzeńczyce I „Wygon”-„Błonia” (dz. nr ewid. 2563/2) w Wawrzeńczycach .”- wybrano:

Czytaj dalej... 

Wyniki przetargów 2015


 26.11.20154r.
Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce” -
znak sprawy: GK.271.8.2015


ZAWIADOMIENIE

I. Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”:

Czytaj dalej...


 

Informacja o wyniku przetargu
W dniu 28.09.2015 odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tropiszowie. 

 

Czytaj dalej...


Znak: GK.271.7.2015 

Wawrzeńczyce dnia 15.07.2015r.
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 15.07.2015r. do realizacji zadania pod nazwą "Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce"- wybrano:
S. Przytuła, W. Przytuła, G. Przytuła "JOKER" Spółka Jawna
ul. Elżbiety Łokietkówny 16
32-130 Koszyce

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 19.690,00 zł (brutto) / 1 miesiąc dowozu, słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 (brutto) za 1 miesiąc dowozu.


Czytaj dalej...


Znak: GK.271.6.2015 
Wawrzeńczyce, dnia 26.06.2015r. 
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 26.06.2015r. do realizacji zadania pod nazwą: 
„1. Modernizacja drogi gminnej w Stręgoborzycach „Międzygórze” – dz. nr ewid. 859,
2. Modernizacja drogi gminnej w Wawrzeńczycach „za GS-em” – dz. nr ewid. 2525,
3. Modernizacja drogi gminnej w Igołomi – dz. nr ewid. 1111/1,
4. Modernizacja drogi gminnej w Rudnie Górnym „Morawy” – dz. nr ewid. 510,
5. Modernizacja drogi gminnej w Pobiedniku Małym „za cmentarzem” – dz. nr ewid. 23,
6. Modernizacja drogi gminnej w Stręgoborzycach „za lasem w kier. cegielni” – dz. nr ewid. 904,
7. Modernizacja drogi gminnej w Zofipolu – dz. nr. ewid. 440/2” - wybrano:

PRIMA-KOP Grzegorz Wawrzeń
32-104 Koniusza, Niegardów 60

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 152.145,83 zł (brutto), słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści pięć złotych 83/100 (brutto).Czytaj dalej...


Znak: GK.271.3.2015 
Wawrzeńczyce, dnia 19.06.2015r. 
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 19.06.2015r. do realizacji zadania pod nazwą "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce" - wybrano: 
"EKOM" Maciejczyk Spółka Jawna
26-052 Nowiny, ul. Zakładowa 29
Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 764.640,00 zł (brutto), słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100 (brutto). 

Czytaj dalej...


Znak: GK.271.5.2015 
Wawrzeńczyce, dnia 17.06.2015r. 
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 17.06.2015r. do realizacji zadania pod nazwą: "Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni ze skocznią w dal i siłownią zewnętrzną, służących rekreacji i upowszechnianiu sportu wraz z utwardzonymi powierzchniami komunikacji pieszej" - wybrano: 
"PROBUD" Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza, 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi:493.902,24 zł (brutto), słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwa złote 24/100 (brutto). 

Czytaj dalej...


Znak: GK.271.4.2015
Wawrzeńczyce dnia 08.06.2015r.
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 08.06.2015r. do realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń przedszkola samorządowego w Wawrzeńczycach wraz z przebudową instalacji wewnętrznych wod.-kan., c.o. i elektr. na dz. nr 456/3." - wybrano: 
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „EL-BUD” Leszek Wójcik 32-825 Borzęcin 589 F 

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 374.977,41 zł (brutto), słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 41/100 (brutto).

Czytaj dalej...


Informacja o wyniku przetargu
W dniu 12.05.2015 odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tropiszowie. 
Czytaj dalej...


9.04.2015r.
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 09.04.2015r. do realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Igołomia – Zofipole o garaż dwustanowiskowy z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.” - wybrano:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-MA Kozik Maciej
Pobiednik Wielki 92, 32-126 Igołomia

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 277.888,88 zł (brutto), słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 88/100 (brutto).
Uzasadnienie wyboru:

Czytaj dalej...


30.03.2015r.
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 30.03.2015r. do realizacji zadania pod nazwą: 
"1. Remont drogi gminnej Stręgoborzyce Wygnanów pod p. Migasa (dz. nr ewid. 878) w Stręgoborzycach w km 0+430-1+750,
2. Remont drogi gminnej Wawrzeńczyce – „Góra Złotnicka” w kier. Igołomi K600012 (dz. nr 2512/2, 917, 918) w Wawrzeńczycach, Złotniki w km 0+870-1+650,
3. Remont drogi gminnej Dobranowice „Stare Pola” (dz. nr ewid. 546) w Dobranowicach w km 0+100-0+850." - wybrano:

PRODiM Oskar Niezabitowski
ul. Katowicka 20/22, 31- 351 Kraków

Czytaj dalej...


Informacja o wyniku przetargu
W dniu 19.02.2015 odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tropiszowie. 
Czytaj dalej...


Znak: ZP.271.10.2014 
Wawrzeńczyce dnia 02.01.2015r.
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 02.01.2015r. do realizacji zadania pod nazwą: „Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce – rurociąg zasilający pompownię Wawrzeńczyce D 225 PE ” - wybrano:
„INSTALBUD” s.c. Łukasz Kaczmarczyk, Stanisław Kaczmarczyk 32-740 Łapanów 69
Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 650.577,82 zł (brutto), słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 82/100 (brutto).

Uzasadnienie wyboru

 

Znak: GK.271.6.2017                                                                Wawrzeńczyce, dnia 25.08.2017r.

 

                                                                                              STRONA INTERNETOWA

                                                                                              TABLICA OGŁOSZEŃ

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE

 

 OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje,  że w związku z uchylaniem się od zawarcia umowy Wykonawcy wybranego w dniu 09.08.2017r. (MAT-POL Mateusz Surówka 32-020 Wieliczka, Szczygłów 71) do realizacji zamówienia pn. „Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce”, na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) - wybrano ofertę najkorzystniejsza  spośród pozostałych ofert:

S. Przytuła, W. Przytuła, G. Przytuła „JOKER” Sp. J.

32-130 Koszyce, ul. Elżbiety Łokietkówny 16

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:23451