Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Znak: GK.7031.7.1.2017                                            Wawrzeńczyce, dnia 02.08.2017r.

Protokół z udzielenia zamówienia publicznego o wartości netto nie przekraczającej równowartości 30000 euro

1.       Zamawiający:  

 Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce 57

 Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i internatów w roku szkolnym 2017/2018.”

Czytaj dalej...


 ZAPYTANIE OFERTOWE

pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i internatów w roku szkolnym 2017/2018"

Na przedmiot zamówienia składa się przewóz 11 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce do i ze szkół specjalnych i internatów przy szkołach, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w Krakowie pojazdem specjalistycznym dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych w dni nauki szkolnej w okresie od 01.09.2017r. do 22.06.2018r. oraz zapewnienie opieki w czasie dowozu z miejscowości: 

Zapytanie

Zał 1

zał 2-7


 "Zapytanie ofertowe - dot. postępowań w sprawie naruszenia stosunków wodnych"

 

Czytaj dalej...


 

Protokół z udzielenia zamówienia publicznego o wartości netto nie przekraczającej równowartości 30000 euro


Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy finansowej, ekonomicznej, ryzyka oraz analizy wariantowej dla projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce” planowanego do realizacji w ramach poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT, wpisanego do Wykazu Projektów Zintegrowanych, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 

Protokół z wyboru


 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy finansowej, ekonomicznej, ryzyka oraz analizy wariantowej dla projektu dla projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce” planowanego do realizacji w ramach poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT, wpisanego do Wykazu Projektów Zintegrowanych, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Zapytanie

Formularz ofertowy


 

Protokół z wyboru Wykonawcy.

Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce” planowanego do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” , poddziałanie „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.”

Protokół z wyboru


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy efektywności kosztowej dla projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce” planowanego do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” , poddziałanie „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.”

Zapytanie

Formularz ofertowy


  ZAPYTANIE OFERTOWE

Zadanie pn.

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Żydów (dz. nr 71/5, 71/2, 71/3 )”

Zapytanie

Formularz ofertowy


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zadanie pn.

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy strefy rekreacyjnej w miejscowości Stręgoborzyce (dz. nr 502)”

Zapytanie

Formularz ofertowy


 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i internatów
w roku szkolnym 2016/2017"

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Na przedmiot zamówienia składa się przewóz 16 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce do i ze szkół specjalnych i internatów przy szkołach, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w Krakowie pojazdami specjalistycznymi dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich, w dni nauki szkolnej w okresie od 01.09.2016r. do 30.06.2017r. oraz zapewnienie opieki w czasie dowozu z miejscowości: 

Zapytanie

Załączniki do zapytania


 Zapytanie ofertowe

   Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy finansowej, ekonomicznej, ryzyka oraz analizy wariantowej dla projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku usług społecznych w Pobiedniku Małym” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.3. Poddziałanie 4.3.1

Zapytanie Ofertowe

Załącznik


 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:55641