Igołomia-Wawrzeńczyce

85 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobranowicach

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką w 18 lipca 2010 r. o godz. 14.00 . Następnie o godz. 15.00 druhowie i przybyli goście udali się na uroczystą mszę św., którą w miejscowym kościele celebrował ks. Bogdan Adamus proboszcz parafii Dobranowice.

 Po mszy św. przy dźwiękach orkiestry gminnej wszyscy przemaszerowali pod budynek remizy strażackiej. Tutaj dokonano przeglądu jednostek (oprócz jednostek z gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w uroczystościach brały udział jednostki OSP z Nowego Brzeska, Proszowic i Koniuszy). Zapoznano zebranych z historią powstania jednostki, wręczono medale i odznaczenia dla zasłużonych w służbie druhom OSP. Zastępca wójta Henryk Jończyk i prezes Zarządu Gminnego OSP Igołomia-Wawrzeńczyce p. Andrzej Knapik gratulowali jubilatom i dziękowali za dotychczasową pracę. 
Niestety ale tuż po oficjalnych uroczystościach strażacy zamiast świętować pomagali ratować Szkołę Podstawową w Dobranowicach, gdyż ulewa spowodowała jej podtopienie. 

Oto krótka 85-letnia historia Straży Pożarnej w Dobranowicach 
Ochotnicza Straż Pożarna Dobranowice powstała dnia 17 czerwca 1925 roku z inicjatywy Piotra Caby; ojca Jana Caby obecnego sołtysa. Założycielami byli: Eustachiusz Krosta, Józef Krzyk, Andrzej Pasek, Julian Caba, Bolesław Głowa, Jan Kiermasz, Franciszek Grabski, Jan Dybał, Piotr Wołoch, Piotr Francuz, Franciszek Markocki, Bolesław Micuda, Bolesław Sonik, Władysław Kopeć. 
Żeby zebrać fundusze na zakup sprzętu pożarniczego, organizowano przedstawienia, przy pomocy Kierownika Szkoły w Dobranowicach Adolfa Chudobieckiego. W lipcu 1927 roku Powiatowy Związek OSP w Miechowie przydzielił sikawkę ręczną, zaś w lipcu 1928 r. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych przekazał beczkowóz dwukołowy. W 1928 r. naczelnik Eustachiusz Krosta został mianowany naczelnikiem rejonowym na gminy Nowe Brzeski i Kowala. Do pożarów strażacy jeździli końmi - Ludwik Atłas lub Bolesław Libura. W roku 1929 został wybudowany Dom Ludowy ze składek wszystkich mieszkańców wsi. Dom ten służył do lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku; była w nim remiza, sala imprez kulturalnych a także mleczarnia. W 1932 r. prezesem OSP Dobranowice został proboszcz ks. Wojciech Dunal, a po nim w 1934 Józef Rerak - kierownik szkoły; naczelnikiem Wojciech Sosfa. Od 1934 r. do OSP należał późniejszy długoletni naczelnik - Mieczysław Kłosowski. 
Za czasów okupacji straż w Dobranowicach również działała lecz pod nadzorem niemieckim. Członkowie OSP działali już w konspiracji (późniejsze AK). Prezesem wtedy był Józef Krzyk, a naczelnikiem Eustachiusz Krosta, do którego przychodziły rozkazy niemieckie dotyczące straży. 
W 1970 r. OSP obchodziła 45-lecie istnienia. Dochód z tej uroczystości został przeznaczony na remont starego Domu Ludowego. Największe zasługi przy remoncie obiektu mieli Stefan Sonik i ówczesny dyrektor szkoły Zenon Klęk. 
W 1973 roku OSP otrzymała samochód "Star". Pierwszym kierowcą był Zdzisław Atłas, a po nim Bogusław Szterleja. 
W latach 80-tych działała też kobieca jednostka OSP, prezesem była Maria Turek. Po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 r. OSP została zmilitaryzowana. W tym czasie naczelnikiem wybranym został Zdzisław Atłas, prezesem była Maria Krzyk, Stanisław Nowak zastępcą naczelnika, Józef Kopeć sekretarzem, Edward Chodźba skarbnikiem a Stanisław Kisiel gospodarzem. 
Po długich i uciążliwych załatwieniach formalności 25 czerwca 1985 roku rozpoczęto wykopy i fundamenty pod budowę nowego budynku (tego, który stoi do dziś). Powołano Wiejski Komitet pod przewodnictwem Adolfa Głowy. Przy budowie domu pracowała cała wieś. 
W 1994 r. zakupiono samochód pożarniczy; w tym samym roku 17 lipca odbyło się poświęcenie i uroczyste przekazanie Domu Strażaka. Nadmienić należy, iż dużą pomocą i radą służył ówczesny Prezes Gminny OSP Witold Latał. 
W 2001 r. został wybrany nowy zarząd w składzie: Grzegorz Flesiński - prezes, Bogusław Szterleja - zastępca prezesa, Wojciech Guzik - naczelnik, Rafał Sonik - zastępca naczelnika, Mirosław Libura - skarbnik, Paweł Łukasik - sekretarz, Marek Sosfa - gospodarz. 
W roku 2002 OSP otrzymała samochód STAR 660, przy dużym wsparciu władz gminy Igołomia - Wawrzeńczyce. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Dobranowicach mimo różnych zawirowań historii zawsze wykonywała swoje statutowe cele, niosąc pomoc, stając do bezinteresownej służby ludziom potrzebującym. Służba pożarnicza wychowuje - wszak wstępuje się w strażackie szeregi po to, aby służyć innym, nie licząc na korzyści materialne. 
W ostatnich latach służą pomocą i wsparciem nie tylko w akcjach ratowniczo-gaśniczych ale przede wszystkim skupiają się na działalności kulturalno - oświatowej i współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich przy organizacji zabaw tanecznych, Dnia Strażaka, przy organizowaniu Dnia Rodziny ze szkołą podstawową, Dnia Babci i Dziadka, Dnia św. Mikołaja; z Gminą przy zabezpieczaniu Małopolskiego Święta Warzyw. Ponadto poczet sztandarowy i druhowie reprezentują w wielu uroczystościach kościelnych, między innymi to asysta przy Grobie Pana Jezusa, procesji Bożego Ciała, asysta przy okazji odpustu ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. W 2010 r. strażacy ze sztandarem brali udział w Krakowie w uroczystościach pogrzebowych Prezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP, Posła Wiesława Wody, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem. 
W 2012 r. gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie termomodernizacji budynku remizy OSP w ramach programu "Małopolskie remizy" i otrzymała na ten cel kwotę 35 000 zł. We wrześniu 2012 remont został zakończony za kwotę: 79 459 zł.