Muzeum św. Alberta w Igołomi

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21 kwietnia 2017

 

Muzeum znajduje się w miejscu nieistniejącego już domu, w którym urodził się Adam Chmielowski - św. Brat Albert.

 

Przy domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Albertynek Po­słu­gu­ją­cych Ubogim w Igołomi od 1995 r. znajdowało się muzeum po­świę­co­ne Adamowi Chmielowskiemu - św. Bratu Albertowi. Mie­ści­ło się ono w nieistniejącym już dzisiaj domu nr 53, należącym do tzw. osiedla celnego, której naczelnikiem był Wojciech Chmie­low­ski - ojciec Adama. To właśnie w tym domu urodził się 20 sierp­nia 1845 r. przyszły święty.

            Obecnie na tym miejscu zbudowano nową siedzibę muzeum, w któ­rym mieści się dawna, unowocześniona wystawa. Wnętrza mu­zeum są podzielone na część audiowizualną i ekspozycyjną. Po obej­rze­niu filmu i naściennej projekcji przybliżających nam postać i dzieło św. Brata Alberta, można zwiedzić zaaranżowane wnętrze komory celnej z okresu zaboru rosyjskiego z zabytkowymi eks­po­na­ta­mi z jej wyposażenia. Pomieszczenie to sąsiaduje z re­kon­struk­cją jednego z pokojów mieszkalnych rodziny naczelnika komory, które mieści się w tym samym domu. W nim zgromadzono pa­mią­tki i meble w większości pochodzące z połowy XIX wieku; od wielu lat troskliwie przechowywane przez Zgromadzenie. Wnętrze to, ma przybliżać zwiedzającym klimat jaki mógł panować w domu za­miesz­ka­łym przez rodzinę Chmie­low­skich. W kościele pa­ra­fial­nym Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Igołomi Adam Chmie­low­ski został ochrzczony 26 sierpnia 1845 r. Stąd naj­waż­niej­szym eksponatem wystawy jest kopia wpisu z księgi me­try­kal­nej parafii igołomskiej dotycząca jego chrztu. Szczegółowe i bo­ga­te in­for­ma­cje o patronie muzeum, jego dziele, pracach malarskich z czasów młodości a także o postaci bł. Bernardyny Jabłońskiej - współ­za­ło­ży­ciel­ki Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, przybliża obszerna prezentacja opracowana w sześciu językach, umieszczona w dotykowym kiosku multimedialnym.

            Muzeum znajduje się około 23 km od centrum Krakowa, jadąc drogą krajową nr 79 w stronę Sandomierza.

Muzeum można zwiedzać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 Tel: 12/ 287-30-08

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-04-21
Data publikacji:2017-04-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3901