Spotkanie opłatkowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

5 stycznia 2016

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Igołomia-Wawrzeńczyce, odbyte w siedzibie Urzędu Gminy w Wawrzeńczycach w dniu 21.12.2015r. połączone z uroczystym spotkaniem opłatkowym.

Zebranie połączone z uroczystym spotkaniem opłatkowym otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Andrzej Knapik. Powitał zaproszonych gości i przedstawił porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie bez uwag.  

            W kolejnym punkcie posiedzenia omówiono udział delegacji OSP i pocztów sztandarowych w uroczystościach związanych z 90- leciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobranowicach, jakie miały miejsce w dniu 20 września 2015r. Prezes ZOG ZOSP krótko nawiązał do tego jubileuszu i podziękował jednostkom za obecność na mszy świętej oraz uroczystości przed remizą OSP. Nawiązał także do wręczenia przez Marszałka i W-ce Marszałka Zarządu Województwa umundurowania bojowego dla OSP Żydów i OSP Pobiednik Mały w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska”. Prezes ZOG ZOSP omówił również przebieg uroczystości XII Dnia Pielgrzyma, jakie z racji przyjęcia z Watykanu relikwii św. Jana Pawła II miały miejsce 6 grudnia 2015r. w Sanktuarium Matki Boskiej Hebdowskiej, dziękując licznie przybyłym delegacjom i pocztom sztandarowym OSP z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

            Z kolei podsumowano pomoc OSP w przygotowaniu, organizacji i zabezpieczeniu corocznej imprezy masowej Małopolskiego Święta Warzyw, jaka odbyła się na terenie lotniska w Pobiedniku Wielkim w dniu 6 września 2015r. Druhowie nie wnosili uwag i poprawek dla Komitetu Organizacyjnego dot. organizacji i działań strażaków podczas imprezy. Prezes i Komendant Gminny podziękowali druhom za pomoc we wcześniejszym przygotowaniu i ogrodzeniu terenu imprezy, za ład i porządek jaki panował w trakcie jej trwania, podkreślając, że z roku na rok działania te są coraz lepsze.

            Kolejnym punktem posiedzenia była analiza ćwiczeń taktyczno – bojowych sił i środków OSP, jakie na terenie stacji paliw w Stręgoborzycach przeprowadzono pod nadzorem KM PSP w dniu 24 października 2015r. Ten punkt omówił obecny na ćwiczeniach Komendant Gminny OSP Jan Dzięga. Podziękował za sprawne działanie wszystkich 9 – ciu OSP z terenu gminy podczas działań ratowniczo – gaśniczych mających na celu ugaszenie zasymulowanego pożaru pobliskiego lasu i zabezpieczenie stacji paliw. Zarówno kierownik ćwiczeń kpt. Mateusz Wojtkowiak jak i rozjemca mł. bryg. Marek Drąg uznali ćwiczenia za bardzo udane, z uznaniem odnosząc się do działań strażaków ochotników.   

            Po podsumowaniach przystąpiono do tematów bieżących. Prezes ZOG OSP poinformował o możliwości ponownego szkolenia podstawowego druhów biorących udział w akcjach ratowniczych, szczególnie dla OSP Rudno Górne i Pobiednik Mały, które nie skorzystały ze szkolenia przeprowadzonego przed rokiem. Sekretarz ZOG ZOSP rozdała karty skierowań na szkolenie i przypomniała druhom o komplecie dokumentów, które należy złożyć w tej sprawie najpóźniej do 10 stycznia 2016r. (m.in. badania lekarskie i świadectwa szkolne). Także najpóźniej do 10 stycznia konserwatorzy winni złożyć karty pracy sprzętu. Data jest  bezpośrednio związana z przeprowadzoną z natury inwentaryzacją „pełną” majątku gminy, którą należy rozliczyć i zakończyć do 15 stycznia 2016r. Karty z ekwiwalentem za akcje ratownicze należy przedłożyć do środy 23 grudnia ponieważ w wigilię Urząd Gminy jest nieczynny. Po krótkiej dyskusji Zarząd Oddziału Gminnego OSP ustalił, że karty nie będą składane za udział w zabezpieczeniu Małopolskiego Święta Warzyw w Pobiedniku Wielkim oraz za udział w ćwiczeniach taktyczno – bojowych w Stręgoborzycach. Prezes ZOG ZOSP poinformował zebranych o ciekawych artykułach zamieszczonych w listopadowym i grudniowym numerze czasopisma STRAŻAK, dot. m.in. kierowania pojazdami uprzywilejowanymi przez strażaków ochotników oraz prawidłowego prowadzenia rozliczeń finansowych i wypełniania sprawozdań finansowych jednostki. 

            Następnie zgodnie z porządkiem obrad ustalono terminy zebrań sprawozdawczo – wyborczych w poszczególnych OSP. Tak jak w latach ubiegłych rozpoczęcie wszystkich zebrań ustalono na godz. 17.00 z wyjątkiem OSP Złotniki (godz. 18.00):

- 16 styczeń 2016r.  OSP Złotniki                      - 23 styczeń 2016r.  OSP Dobranowice

-   6 luty 2016r.   OSP Stręgoborzyce                 - 13 luty 2016r.   OSP Żydów

- 19 luty 2016r.   OSP Rudno Górne                   - 20 luty 2016r.  OSP Wawrzeńczyce

- 26 luty 2016r.   OSP Tropiszów                       - 27 luty 2016r.   OSP Pobiednik Mały  

- 28 luty 2016r.   OSP Igołomia – Zofipole

            Na koniec kolejno glos zabierali goście zaproszeni:

Bryg. Janusz Chawiński: odniósł się krótko do tematu szkoleń podstawowych, poinformował, że będą zmiany w przepisach, nie będzie podziału na I i II część, komendant główny PSP gen. Leśniakiewicz podpisał już kilka dokumentów m.in. w sprawie nowych wytycznych szkolenia członków OSP. Dowódca JRG-4 zasygnalizował także temat organizacji i zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży jakie odbędą się w II połowie lipca 2016r. i związany z tym przedsięwzięciem problem łączności, sygnalizowany jest w PSP cyfrowy system łączności TETRA. Podziękował Zarządowi Gminnemu za pracę w mijającym roku, złożył życzenia świąteczne i noworoczne.

Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot: podziękował za zaproszenie, podkreślił, że strażacy należą do elitarnej grupy mieszkańców gminy, dla której rok 2015 był rokiem dobrym, nie było zagrożeń i tym samym potrzeb powoływania sztabu kryzysowego. Przewodniczący zaznaczył, że był świadkiem działań strażaków w akcji ratowniczej podczas pożaru jaki zdarzył się u sąsiada w Odwiślu. Był pod dużym wrażeniem sprawności, pogratulowałdruhomprofesjonalnych i skutecznychdziałań, rozwagi, poszanowania mienia poszkodowanego. Życzył, aby wybrane nowe władze OSP sprostały uwarunkowaniom jakie panują w kraju, życzył aby rok wyborczy był rokiem dobrych decyzji.

Wójt Gminy Józef Rysak: podziękował członkom prezydium Zarządu Gminnego za zorganizowanie spotkania opłatkowego i przygotowanie wigilijnego stołu. Zauważył, że kończący się rok był rokiem ważnych decyzji politycznych w naszym kraju. Podkreślił, że zadania związane z utrzymaniem gotowości bojowych OSP były realizowane na bieżąco, przez co nie zawsze efekty były przez niektórych pamiętane. W ważnej dziedzinie szkoleń był to także dobry rok: szkolenia podstawowe I i II części, kursy pomocy medycznej, ćwiczenia taktyczno – bojowe. Wójt podziękował za zaangażowanie druhów na rzecz parafii, za udział w rożnego rodzaju uroczystościach na terenie gminy i poza jej granicami, również tych o których była już mowa we wcześniejszych punktach posiedzenia. Środki na OSP przeznaczane w budżecie gminy są znaczne, ale cieszą opinie strażaków w przedmiocie ich dysponowania. OSP Złotniki w pełni satysfakcjonuje samochód który został niedawno zakupiony, uzupełniono umundurowanie bojowe w kilku jednostkach przy znacznym udziale środków zewnętrznych (m.in. Bezpieczna Małopolska”). W ramach programu „Małopolskie Remizy” wybudowano garaż dwustanowiskowy dla OSP Igołomia-Zofipole. W kolejnej edycji zaplanowano termomodernizację budynku OSP Stręgoborzyce z zagospodarowaniem placu ( ze wsparciem środków WFOŚiGW). W dalszej kolejności oczekuje OSP w Pobiedniku Małym, gdzie należy

rozbudować istniejącą (docieploną niedawno od zewnątrz) remizę o sanitariaty i zaplecze gospodarczo – kuchenne. Podziękował za udział w akcjach ratowniczych, życzył mniej wyjazdów, szczęśliwych powrotów i wszystkiego najlepszego dla druhów i ich najbliższych na święta i nowy rok. 

Z-ca Wójta Henryk Jończyk: podziękował za współpracę. Potwierdził, że w nadchodzącym roku czeka nas wielkie zamieszanie w związku z przyjazdem tysięcy ludzi młodych z całego świata, liczy na to że nowe zarządy OSP stawią czoła tym wyzwaniom. Plany przewidują lokalizację miasteczka namiotowego dla 35 tys. młodych ludzi na lotnisku w Pobiedniku Wielkim, czeka więc wszystkich ogrom pracy, aby logistycznie podołać zamierzeniom, a mieszkańcy gminy nie odczuli zmian i mogli normalnie funkcjonować w tych właśnie dniach. Z-ca Wójta również złożył zebranym życzenia świąteczne i noworoczne.

            Na koniec Prezes ZOG Andrzej Knapik w imieniu swoim i  Komendanta Gminnego OSP Jana Dzięgi podziękował druhom zarówno za całoroczną współpracę, jak i za działania w całej kończącej się kadencji. Złożył podziękowania Przewodniczącemu Rady Gminy, Wójtowi i Zastępcy, za zrozumienie potrzeb i problemów straży, czego wyrazem były środki przeznaczane każdego roku w budżecie gminy na jej rozwój. Członkom Zarządu Oddziału Gminnego i Komisji Rewizyjnej podziękował za obecność na posiedzeniach, dodał, że jako Prezes ZOG wraz z Komendantem Gminnym zostawiają OSP na terenie gminy w dobrej „kondycji”, zaopatrzone w niezbędny sprzęt ratowniczy i umundurowanie. Tabor samochodowy w ostatniej kadencji również został nieco „odmłodzony”, pozostała dalsza sukcesywna jego wymiana. Prezes poprosił Zarząd OSP Żydów o jak najszybszą sprzedaż samochodu Żuk, a Zarząd OSP Dobranowice o przejęcie ze Złotnik wyremontowanego i odnowionego samochodu DAF. Kończąc Prezes przyłączył się do wcześniej składanych życzeń świątecznych i noworocznych, a także życzył udanych, przemyślanych wyborów zarówno druhów członków Zarządów w poszczególnych jednostkach jak i członków Zarządu Oddziału Gminnego, nowego Prezesa Zarządu i Komendanta Gminnego. 

            Spotkanie Zarządu Oddziału Gminnego zakończyło się tradycyjnym przełamaniem opłatka i wzajemnym przekazaniem życzeń, a w dalszej części skromnym poczęstunkiem przy świątecznie udekorowanym „wigilijnym”stole. 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-05
Data publikacji:2016-01-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3610