XXVIII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1 października 2021

21 września 2021 roku w budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach z zachowaniem reżimu sanitarnego odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. 

W pierwszych punktach porządku obrad Pan Henryk Jończyk - Zastępca Wójta Gminy przedstawił informację z przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego oraz informację  o stanie realizacji zadań oświatowych. W roku szkolnym 2020/2021 Gmina była organem prowadzącym dla 2 przedszkoli i 2 szkół podstawowych. Szkoły Podstawowe w Tropiszowie oraz w Dobranowicach są prowadzone przez Stowarzyszenia. Na działalność tych szkół gmina przekazuje dotację. Liczba uczniów  i dzieci w oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021 wynosiła 711.W 2 przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy zapewniono łącznie miejsca dla 188 dzieci. Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkół i przedszkoli rok rocznie wykonywane są remonty bieżące oraz dokonywane zakupy pomocy dydaktycznych i materiałów. Pomimo trudnego minionego roku szkolnego który przebiegał w pandemii koronawirusa placówki edukacyjne realizowały wiele projektów, zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci. W kolejnym punkcie porządku obrad po prezentacji przedstawionej przez Panią K. Ulicką - Kierownika GPOS, Rada uchwaliła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Następnie Radni podjęli uchwałę
w sprawie  zmian w budżecie oraz zmian w WPF w zakresie min.: zwiększenia dochodów
w kwocie 25.000zł. na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 38.367zł. na zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Dobranowicach, 27.000zł. na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego  dla realizacji programu „Czyste powietrze”. Następnie Rada podjęła uchwały, które przedstawił Pan P. Antosik – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Geodezji w sprawach:

- objęcia ochroną w formie pomnika przyrody 2 drzew rosnących przy wejściu do ogrodu parafialnego na działce 827 w Wawrzeńczycach stanowiącej własność Parafii Rzymskokatolickiej pw Św. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach. Przedmiotowe drzewa odznaczają się bardzo dobrym stanem zdrowotnym, wysoką wartością przyrodniczą
i krajobrazową oraz indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów przyrody żywej.

- zamiany działek w miejscowości Stręgoborzyce polegająca na zamianie działki -części drogi gminnej, która przechodzi przez środek zakładu produkcyjnego w zamian za wydzielony teren z nieruchomości właściciela z zachowaniem dojazdu do pól.

- ustanowienia służebność na działce w Pobiedniku Wielkim celem usankcjonowanie dojazdu do działki prywatnej przez działkę gminną.

 Ponadto Rada przyjęła projekt uchwały  w sprawie regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków  zaktualizowanego z uwagi na zmiany w ustawie prawo budowlane.

W ostatnim punkcie porządku obrad Radni negatywnie rozpatrzyli wniosek Stowarzyszenia Młodzi Demokraci z siedzibą w Warszawie o utworzenie na terenie gminy Młodzieżowej Rady Gminy.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie XXVIII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

  XXVIII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

 • Powiększ zdjęcie XXVIII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

  XXVIII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

 • Powiększ zdjęcie XXVIII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

  XXVIII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

 • Powiększ zdjęcie XXVIII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

  XXVIII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

 • Powiększ zdjęcie XXVIII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

  XXVIII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-10-01
Data publikacji:2021-10-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:160