Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE OSP

Dobiegła końca 5 – letnia kadencja władz Ochotniczych Straży Pożarnych na szczeblu gminnym. Zgodnie z harmonogramem ustalonym na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Igołomi–Wawrzeńczycach w dniu 21.12.2015r. we wszystkich Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy - w okresie od 16 stycznia do 4 marca 2016r. odbyły się zebrania sprawozdawczo - wyborcze.

W gminie funkcjonuje niezmiennie 9 OSP. 4 z nich zaliczane są do grupy tzw. „wiodących” (Wawrzeńczyce, Złotniki Tropiszów, Igołomia-Zofipole). Dwie pierwsze są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego. Pozostałych 5 OSP zaliczono do grupy tzw. „wspierających”.  Podział funkcjonuje w oparciu o wyszkolenie druhów, wyposażenie jednostek i ilość akcji ratowniczych.   

         Zarządy poszczególnych OSP złożyły sprawozdania z działalności za rok 2015. Warto podkreślić, że wszystkie Zarządy w głosowaniach jawnych uzyskały absolutorium. Ustępujący druhowie zasłużyli więc na słowa podziękowania, wielu za okres kilkunastu lat, niektórzy za 2 a nawet 3 dekady społecznej działalności. Tradycyjny porządek zebrań (sprawozdania z działalności, finansowe, komisji rewizyjnej, plan działalności  i finansowy, absolutorium) został tym razem - zgodnie z regulaminem i statutem - poszerzony o punkty dotyczące wyboru władz jednostki (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP i delegatów na Zjazd Gminny OSP.

         Biorąc pod uwagę wszystkie 9 OSP należy zauważyć, że zmiany w zarządach są dość znaczne, a niekiedy można mówić wręcz o zmianach pokoleniowych. Tylko w niektórych jednostkach Zarządy pozostały właściwie w niezmienionych składach. Poniżej przedstawiamy wybrane na nową 5 – letnią kadencję Zarządy OSP w kolejności odbytych zebrań:

OSP ZŁOTNIKI:

Prezes – Maciej Skalski, W-ce Prezes – Karol Cygan, Naczelnik – Jarosław Walczyk, Z-ca Naczelnika – Bartosz Jachimczyk, Sekretarz – Konrad Adamek, Skarbnik – Konrad Galus, Kronikarz – Dominik Mączka, Gospodarz – Józef Gaudyn, Komisja Rewizyjna: Roman Caba (przewodniczący) Paweł Cygan, Grzegorz Wilk

OSP DOBRANOWICE

Prezes – Andrzej Micuda, W-ce Prezes – Bogusław Szterleja, Naczelnik – Wojciech Guzik, Z-ca Naczelnika – Rafał Sonik, Sekretarz – Pawel Łukasik, Skarbnik – Łukasz Jasonek, Gospodarz – Jan Sonik, Komisja Rewizyjna: Józef Kopeć (przewodniczący), Stanisław Nowak, Mirosław Libura.

OSP STRĘGOBORZYCE

Prezes – Konrad Szterleja, W-ce Prezes/Naczelnik – Roman Jasonek, Z-ca Naczelnika – Tomasz Giemza, Sekretarz – Mateusz Cygan, Skarbnik – Zbigniew Giemza, Kronikarz – Paweł Duda, Czł. Zarządu – Grzegorz Szostek, Gospodarz – Witold Komenda, Komisja Rewizyjna: Adam Belski (przewodniczący), Grzegorz Plebanek, Stanisław Giemza

OSP ŻYDÓW

Prezes – Andrzej Migas, W-ce Prezes – Mirosław Sasnal, Naczelnik – Dawid Adamczyk, Z-ca Naczelnika – Kamil Samborek, Sekretarz – Anna Migas, Skarbnik – Tomasz Dziura, Czł. Zarzadu – Robert Kopeć, Łukasz Cichy, Komisja Rewizyjna – Krzysztof Caba (przewodniczący), Mariusz Mazurek, Justyna Cichy

OSP WAWRZEŃCZYCE

Prezes – Maciej duda, W-ce Prezes – Artur Kasprzyk, Naczelnik – Mariusz Migas, Z-ca Naczelnika – Sz. Gawlikowski, Sekretarz – Tomasz Adamski, Skarbnik – Krzysztof Mietła, Kronikarz – Katarzyna Duda, Czł. Zarządu – Łukasz Mierniczek, Alicja Duda, Komisja Rewizyjna – Zygmunt Sonik (przewodniczący) Adam Kamiński, Mariusz Latała

OSP TROPISZÓW

Prezes – Stanisław Wilkosz, W-ce Prezes – Łukasz Łoboda, Naczelnik – Tadeusz Bracha, Z-ca Naczelnika – Adam Gwóźdź, Sekretarz – Grzegorz Pluta, Skarbik – Kazimierz Semper, Gospodarz – Henryk Szela, Czł. Zarządu – Jan Dzięga, Stanisław Kościej, Robert Radzięta, Komisja Rewizyjna – Grzegorz Wiklik (przewodniczący) Tomasz Łuczywo, Sławomir Gwóźdź

POBIEDNIK MAŁY

Prezes – Tomasz Wyszogrodzki, W-ce Prezes – Mateusz Płaszewski, Naczelnik – Kamil Migas, Z-ca Naczelnika Michał Tacik, Sekretarz – Paweł Migas, Skarbnik – Mateusz Maciejak, Gospodarz – Paweł Płaszewski, Kronikarz – Rafał Cichy, Komisja Rewizyjna – Stanisław Żabicki (przewodniczący), Alfred Maciejak, Marek Żabicki

IGOŁOMIA-ZOFIPOLE

Prezes – Maciej Strzelecki,, W-ce Prezes – Mateusz Strączek, Naczelnik – Paweł Adamus, Z-ca Naczelnika – Mariusz Jazgar, Sekretarz – Dawid Ziętara, Skarbnik – Piotr Strączek, Gospodarz – Henryk Bulanda, Czł. Zarządu – Mariusz Tkaczyk, Komisja Rewizyjna – Szymon Kura (przewodniczący), Mateusz Chmiela, Łukasz Migas

RUDNO GÓRNE

Prezes – Michał Nowak, W-ce Prezes – Jan Zapała, Naczelnik – Michał Czarek, Z-ca Naczelnika – Mieczysław Płaszewski, Sekretarz – Przemysław Matjas, Skarbnik – Kamil Zapała, Gospodarz –  Marian Gajda, Komisja Rewizyjna – Paweł Gas (przewodniczący), Mirosław Jagła, Mirosław Galas 

         Zmiany nie ominęły również części składu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Igołomi – Wawrzeńczycach. Oto druhowie wybrani w głosowaniach na najbliższą 5 - letnią kadencję:

Maciej Skalski i Karol Cygan (OSP Złotniki), Andrzej Micuda (OSP Dobranowice), Konrad Szterleja (OSP Stręgoborzyce), Robert Kopeć (OSP Żydów), Mariusz Migas i Szymon Gawlikowski (OSP Wawrzeńczyce), Stanisław Wilkosz i Tadeusz Bracha (OSP Tropiszów), Kamil Migas (OSP Pobiednik Mały), Maciej Strzelecki i Henryk Bulanda (OSP Igołomia-Zofipole), Michał Nowak (OSP Rudno Górne).

         We wszystkich zebraniach sprawozdawczo – wyborczych tradycyjnie wzięli udział: Wójt Gminy Józef Rysak, przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP: Prezes Andrzej Knapik, Komendant Gminny Jan Dzięga i Skarbnik Zarządu Stanisław Wilkosz. W kilku zebraniach uczestniczył ponadto Z-ca Wójta Gminy Henryk Jończyk. W zebraniach OSP należących do KSRG uczestniczyli: Z-ca Komendanta Miejskiego PSP – obecnie Komendant Wojewódzki PSP – bryg. Stanisław Nowak (OSP Złotniki), Dowódca JRG 4 bryg. Janusz Chawiński (OSP Wawrzeńczyce). Pojawił się także po raz pierwszy nowo mianowany Z-ca Dowódcy JRG 4 st. kpt. Zygmunt Wencowski (OSP Wawrzeńczyce i OSP Tropiszów). Na niektórych zebraniach obecni byli również Radni i Sołtysi z miejscowości, w których mają swe siedziby OSP. Jak co roku, w zebraniu OSP Tropiszów wzięli udział: Prezes Gminnego Koła PSL Andrzej Gurda i Przewodniczący Gminnego Koła PO Konrad Szymacha, który obecny był także na zebraniu w OSP Igołomia-Zofipole. Należy też wspomnieć o czynnym udziale przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich., współpracujących ze strażakami w większości jednostek.

         W trakcie zebrań tradycyjnie już dokonywano oceny działalności statutowej, działań na rzecz bezpieczeństwa ludzi i mienia. Analizowano wyniki kontroli przeprowadzonych przez oficerów KW i KM PSP w Krakowie w roku ubiegłym. Często ocena działalności poszczególnych OSP odnosiła się nie tylko do minionego roku, ale do całej 5-letniej kadencji. Niebawem odbędzie się pierwsze w nowym składzie posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego, a na miesiąc maj zaplanowano walny Zjazd Oddziału Gminnego, na którym wybrani przez OSP delegaci m.in. rozpatrzą sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uzupełnią i zatwierdzą skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wybiorą delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego, uchwalą program działania na lata 2016-2020.

          W 2015 roku wszystkie wydatki bezpośrednio i pośrednio związane z działalnością statutową Ochotniczych Straży Pożarnych zamknęły się wartością ponad 693 tys. zł. Są tu uwzględnione zarówno wszystkie koszty bieżącego utrzymania jednostek i zapewnienia gotowości bojowej OSP zgodnie z obowiązującymi przepisami (składki na ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych OC, NW, wynagrodzenia kierowców i konserwatorów ze składkami ZUS, zakup paliwa i części do samochodów, koszt napraw bieżących, przeglądów i badań technicznych i legalizacji sprzętu, opłaty za ogrzewanie części bojowych w budynkach strażackich, przeglądy aparatów powietrznych, gaśnic, koszty badań lekarskich i psychotechnicznych, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych,) jak i wydatki inwestycyjne (zakup wyposażenia ratowniczego, w ramach programu „Małopolskie Remizy” wybudowano garaż dwustanowiskowy w Igołomi – 277.888 zł, zakupiono samochód Mercedes dla OSP Złotniki -105.840 zł, w ramach programu „Bezpieczna Małopolska” zakupiono ubrania bojowe dla OSP Żydów i OSP Pobiednik Mały). Część z tych wydatków została „pomniejszona” poprzez dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

          Jak wynika ze sprawozdań złożonych podczas zebrań, strażacy z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w roku 2015 w ramach akcji ratowniczych wyjeżdżali ponad 180 razy. Działania dotyczyły głównie  wypadków i kolizji drogowych (około 80) oraz w znacznej mierze pożarów (około 70), pozostałe to miejscowe zagrożenia (pompowanie wody, cięcia drzew i gałęzi itd.).

         Strażacy tradycyjnie już pomagali w organizacji i zabezpieczeniu różnego rodzaju imprez organizowanych na terenie gminy: Małopolskiego Święta Warzyw w Pobiedniku Wielkim, pikniku Stowarzyszenia Chrześcijańskiego „Ognisko” w Pobiedniku Małym, uroczystości kościelnych Wielkiego Tygodnia i Bożego Ciała w parafiach Wawrzeńczyce, Igołomia, Dobranowice, Pobiednik Mały. Delegacje i poczty sztandarowe OSP reprezentowały gminę także w różnego rodzaju uroczystościach świeckich i kościelnych na terenie innych gmin i powiatów, m.in. w Hebdowie, Ludźmierzu, Wierzchosławicach, Krakowie, Słupcu, Niepołomicach.  

          Uczestnicy zebrań podkreślali, że jednostki są dobrze doposażone w sprzęt ratowniczy – w dużym zakresie uzupełniony w ostatniej kadencji, znaczna ilość druhów przeszkolona, przebadana, ubezpieczona. Choć wymogi szkoleniowe w stosunku do strażaków ochotników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych są wysokie, a wytyczne Komendanta Głównego PSP w Warszawie szczegółowo określają ilości godzin szkoleń teoretycznych i zajęć praktycznych prowadzonych na terenie Jednostek Ratowniczo Gaśniczych w Krakowie – w minionej kadencji znacznie uzupełniono braki w wyszkoleniu druhów (m.in. dwuczęściowe szkolenia podstawowe, szkolenia kierowania ruchem drogowym podczas akcji ratowniczej, szkolenie pierwszej pomocy medycznej, obsługi pił spalinowych). Dzięki bardzo dobrej współpracy z Radą Gminy (na czele z jej Przewodniczącym) oraz Wójtem Gminy i Zastępcą, przy wydatnej pomocy i zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy, także remizy strażackie korzystnie zmieniły swój wygląd – niektóre wraz z terenem przyległym (w ramach dofinansowywanych ze środków zewnętrznych z różnych programów zadań obejmujących remonty, termomodernizacje, rozbudowy). Przed Zarządem Oddziału Gminnego i Zarządami OSP pozostaje więc na najbliższe lata jedno główne zadanie – sukcesywna i rozsądna wymiana taboru samochodowego i posiadanego mniejszego sprzętu ratowniczego na nowszy.

          Jak już niejednokrotnie podkreślano, coroczne zebrania w OSP są okazją do wspólnych spotkań ze starszymi, wspierającymi i honorowymi druhami, a także młodzieżą (MDP). Wszystkie tegoroczne spotkania przebiegły w miłej atmosferze, gospodarze zadbali o właściwe przygotowanie lokali i smaczny poczęstunek, przygotowywany najczęściej przy udziale pań z KGW.

         Informacja z przebiegu zebrań również na stronie www.igwa.pl

 

A.K.