Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, pierwszych klas szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz kryteria rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, pierwszych klas szkoły podstawowej, prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce na rok szkolny 2023/2024.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Deklaracje należy złożyć w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wyżej wymienione kryteria, mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. W załączeniu.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola,  oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne z zastosowaniem przepisów i kryteriów takich jak dla kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. W załączeniu.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, pierwszej klasy szkoły podstawowej przebiega zgodnie z ustalonymi dla danego roku szkolnego terminami obowiązującymi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych  i publicznych  szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce. W załączeniu.