Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

XXXIII sesja Rady Gminy

Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce podczas XXXIII sesji w dniu 30 maja 2022 roku  w budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach zapoznała się z „Raportem o stanie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce za rok 2021”.

Na mocy ustawy o samorządzie gminnym wójt przedstawia radzie dokument stanowiący podsumowanie działalności władzy wykonawczej w roku poprzednim (raport dostępny jest na BIP gminy). Raport przedstawił Pan H. Jończyk Zastępca Wójta, po czym Radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania dla Pana Józefa Rysaka -Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. W kolejnym punkcie obrad
Pan J. Rysak wójt gminy przedstawił informację dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021. Budżet  2021 roku  to już szesnasty budżet z kolei jaki mógł realizować  jako wójt  gminy. Po stronie dochodów budżet zamknął się kwotą: 54  761 835,99zł.  Dochody według  planu  wykonane zostały w  129,18%. Wydatki budżetu  wykonano na kwotę 39 204 342,21zł. co stanowiło 86,32 %. Rada po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym gminy, informacją o stanie mienia komunalnego, pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z wykonania budżetu gminy udzieliła Panu Józefowi Rysakowi – Wójtowi Gminy jednogłośnie absolutorium. Pan J. Rysak złożył podziękowania za współpracę Radzie Gminy na czele z Przewodniczącym Rady, Komisjom Rady, sołtysom oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

W punkcie dotyczącym informacji w sprawie możliwości przekształcenia Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wawrzeńczycach w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Radni wysłuchali informacji Pani lek. med. Lucyny Szymczuk oraz Pana Roberta Biel doradcy min. w zakresie przekształceń zakładów opieki zdrowotnej. Pan J. Rysak przedstawił ogólne informacje na temat służby zdrowia funkcjonującej na terenie gminy. Usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej świadczą dwa ośrodki zdrowia: w Igołomi i w Wawrzeńczycach. Ośrodki funkcjonują w strukturach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w ramach kontraktu (umowy) jaki szpital ma z Narodowym Funduszem Ochrony Zdrowia. Działalność ośrodki zdrowia prowadzą w budynkach, które są własnością gminy, a użytkują te obiekty na podstawie umowy bezpłatnego użyczenia. Ośrodki zdrowia generują każdego roku zyski z których nie mają wymiernych korzyści a wręcz przeciwnie często nie  mają  środków na podstawowe rzeczy, materiały do bieżącego funkcjonowania nie mówiąc o wydatkach inwestycyjnych. To gmina z własnego budżetu wielokrotnie finansowała zakupy, remonty na rzecz naszych ośrodków. Mimo, że gmina nie pobiera czynszu za użytkowane budynki Szpital ma zobowiązania finansowe wobec gminy. Mimo wezwań nie realizuje płatności za zużyty gaz od stycznia 2021r. zaległości wobec gminy wynoszą: 26 698,43 zł., zaległości za zużytą  wodę wynoszą w łącznej wysokości 2650zł. Działalność podstawowej opieki zdrowotnej może być prowadzona przez podmiot publiczny (tak jak jest w naszej gminie obecnie) jak również przez podmiot niepubliczny. Każda z tych form działalności prowadzona jest w ramach kontraktu (umowy) z Narodowym Funduszem Ochrony Zdrowia i dla pacjentów jest bezpłatna. W kraju w zdecydowanej większości  podstawowa opieka zdrowotna prowadzona jest przez podmioty niepubliczne – tak również w gminach sąsiednich. W przeszłości w naszej gminie były prowadzone próby przekształcenia naszych publicznych ośrodków zdrowia w niepubliczne. Naszą wolą było i jest aby takie przekształcenie nie było rewolucją a ewolucją, aby inicjatywa takiego przekształcenia była ze strony kierowników, lekarzy, którzy w tych ośrodkach zdrowia pracują. Prowadzone rozmowy, spotkania w naszych ośrodkach zdrowia w temacie przekształcenia nie uzyskiwały akceptacji ze strony przedstawicieli ośrodków zdrowia. Również niektórzy  mieszkańcy, pacjenci  byli przeciwni takim zmianom, rozpowszechniając informację, że takie przekształcenie to prywatyzacja a za świadczenia lekarskie trzeba będzie płacić. Były i zapewne są obawy, że podmiot niepubliczny będzie oszczędzał na leczeniu, badaniach pacjentów aby generować dla siebie jak największy zysk, ale jest to też szansa na lepszą opiekę medyczną dla pacjentów. Podczas dyskusji radni wyrażali swoje obawy w zakresie prywatyzacji ośrodka zdrowa, ale przeważał pogląd, że warto zaryzykować i podjąć ryzyko aby zmienić podstawową opiekę medyczną na lepszą. Pani doktor L. Szymczuk zapewniła, że chciałaby podjąć trud przekształcenia ośrodka zdrowia w Wawrzeńczycach w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, ale chce to zrobić za zgodą i przy współpracy z Rady, wójta a przede wszystkim zgodnie z wolą mieszkańców gminy. Jeśli takiej aprobaty nie uzyska nie podejmie działań w sprawie zmian. Pan Robert Biel poinformował, że aby ośrodek zdrowia mógł zafunkcjonować w nowej strukturze od 1 stycznia 2023 roku konieczna jest jednoznaczna decyzja w tej sprawie do końca czerwca br.

W kolejnych punktach obrad Radni zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności:

-  Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach,

- Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami,

- sprawozdaniem ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz

- sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Igołomi-Wawrzeńczycach.

Następnie Pani K. Ulicka Kierownik GOPS zapoznała radnych ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz projektem uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce za rok 2021.Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej  wprowadziła obowiązek przygotowania  corocznej oceny zasobów pomocy społecznej. Ocena dokonywana jest w oparciu o analizę lokalnej  sytuacji  społecznej i demograficznej. Zasoby obejmują  w szczególności infrastrukturę, kadrę, nakłady finansowe na rzecz pomocy społecznej. Podstawowe znaczenie dla sytuacji pomocy społecznej  na terenie gminy ma sytuacja demograficzna. W 2021 roku  w gminie Igołomia – Wawrzeńczyce było zameldowanych 7616 osób w tym 51% kobiet,  a 49% mężczyzn.  W 2021 roku liczba osób spadła o 43 osoby. Najliczniejszą grupą w gminie były osoby w wieku produkcyjnym. Zwiększa się tak jak w latach poprzednich liczba osób w wieku podeszłym. W 2021 roku podobnie jak w latach poprzednich najczęstszym powodem przyznawania świadczeń z pomocy społecznej było ubóstwo. Rosną wydatki na zasiłki celowe i  pomoc w naturze. Zauważa się zmianę ram wiekowych beneficjentów pomocy społecznej  z rodzin młodych z dziećmi  na osoby starsze, niepełnosprawne. Na  przestrzeni lat objętych  oceną zasobów pomocy społecznej zauważalne jest zwiększanie się wydatków na działania pomocowe dla mieszkańców gminy.

W kolejnych punktach porządku obrad Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

- upoważniono Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji
w sprawach dotyczących wypłat świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywających na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. 

- określono średnią cenę jednostek paliwa w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce na rok szkolny 2022/2023 (olej napędowy: 7,58zł., gaz: 3,49zł, benzyna: 6,93zł.)

- ustalono wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy uczestniczących w działaniach ratowniczych w kwocie 20zł./1godzinę oraz 10zł./1godzinę za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniowych lub ćwiczeniach.

- wyznaczono miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalono regulamin prowadzenia handlu. Wskazane miejsce to działka gminna w msc. Wawrzeńczyce tzw. stara gmina.