Wyniki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, czujników pomiarowych z oprogramowaniem, mebli dla GCE w Wawrzeńczycach”

24 lipca 2020

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Wyposażenie pomieszczeń Klubu Senior+ w budynku świetlicy w Koźlicy w meble, sprzęt multimedialny, pomoce do rehabilitacji, sprzęt AGD”

23 lipca 2020

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Modernizacja 6 odcinków dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych”, znak sprawy: GK.271.6.2020

2 lipca 2020

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce Nr 57) zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) zwana dalej „ustawą Pzp” zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Modernizacja 6 odcinków dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych” – wybrano ofertę złożoną przez:

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Modernizacja 6 odcinków dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych”, znak sprawy: GK.271.6.2020

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Modernizacja 8 odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej”

19 czerwca 2020

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Prace modernizacyjne i adaptacyjne na potrzeby utworzenia Klubu Senior+ w budynku świetlicy w Koźlicy”

29 maja 2020

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

15 maja 2020

Postępowanie przetargowe pn.

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wynik przetargu na sprzedaż samochodów pożarniczych.

30 kwietnia 2020

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 20.04.2020r.

20 kwietnia 2020

Postępowanie przetargowe znak: GK.271.1.2020
Nazwa zamówienia: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce – Etap 1 Pobiednik Mały - Budowa rurociągów tłocznych z pompowni ścieków sanitarnych „PTK” do granicy z miastem Kraków”.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 20.04.2020r.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

23 marca 2020

Zamawiający (Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, 32-125 Wawrzeńczyce Nr 160)  zawiadamia,  że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanym w procedurze „Zapytania ofertowego” Nr CKiP.26.3.2020 pn. „Adaptacja pomieszczeń Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach” dofinansowane w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano:

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.550.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”

6 grudnia 2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:23447