XXVI sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

28 listopada 2017

W dniu 28 listopada 2017r. w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

W pierwszym punkcie porządku obrad RadaGminy przystąpiła do omówienia spraw związanych z podatkami na rok 2018.

Wysokość podatku rolnego zależy od cena żyta będącej podstawą do określenia stawki podatku za 1 ha. Stawka ta wyliczana jest jako 2,5 krotność średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy i co przy opublikowanej przez Prezesa GUS cenie żyta 52,49 zł. za 100 kg powoduje, że podatek z 1 ha przeliczeniowego będzie w roku 2018 wynosił 131,23 zł.natomiast podatek za 1 ha pozostałych gruntów rolnych będzie wynosił 262,45 zł. Wzrost wymienionych podatków w stosunku do roku 2017 będzie nieznacznyi wyniesie odpowiednio 0,13 zł. i0,25 zł.Podatek od nieruchomości w tym w zakresie budynków mieszkalnych pozostaje na poziomie roku 2017.

Stawki w podatku od środków transportowych zostały obniżonew następujących kategoriach pojazdów do poziomu:

- ciągniki siodłowe lub balastowe dwie osie przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton, oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1700,- zł. Spadek o 762,- zł. w stosunku do roku 2017 przy maksymalnej ustawowej stawce 3130,90zł.

- przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą nie mniej niż 38 ton, trzy osie i więcej, oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznymwynosi 1400zł. spadek w stosunku do roku 2017 o 824,-zł. przy maksymalnejustawowej stawce 2419,98zł.

W kolejnych punktach porządku obrad Rada uchwaliła Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszej gminy. W programie określono ogólne zasady i formy współpracy z organizacjami. Ponadto Rada wyraziła zgodę nasprzedaż działki nr 408 o pow. 0,0694 ha w obrębie Stręgoborzyce - sołectwo Wygnanów, działka położona jest na terenach zielonych bez możliwości zabudowy. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu. Sołectwo Wygnanów opowiedziało się pozytywnie za sprzedażą w/w działki. Następnie uchwalono zmianę punktową Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy dotyczącąterenu lotniska Aeroklubu Krakowskiego. Celem zmiany jest zwiększenie możliwości inwestycyjnych lotniska w związku z planowanym rozwojem Aeroklubu Krakowskiego. W końcowych punktach porządku obrad radni usankcjonowali przekształcenie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe wchodzące w struktury Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi i GCE w Wawrzeńczycach. Rada przekazała na rzecz jednostek Ochotniczych StrażyPożarnych w Dobranowicach, Rudnie Górnym oraz Stręgoborzycach motopompy o jednostkowej wartości księgowej około 7 zł. oraz na rzecz OSP Rudno Górne samochód STAR 244 o wartości 1228zł. oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-28
Data publikacji:2017-11-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1150