XXV sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30 października 2017

W dniu 24 października 2017r. w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach odbyła się XXV sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Dominującym tematem sesji były sprawy związane ze współpracą z powiatem krakowskim oraz  realizacją zadań oświatowych.

W temacie współpracy z powiatem krakowskim radni, sołtysi zwracali uwagę na brak współpracy z Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego wynikającym między innymi z braku właściwej komunikacji. Interwencje, prośby przesyłane przez radnych, sołtysów nie są rozpatrywane a odpowiedzi udzielane są  sporadycznie bądź wcale. Radni podnosili problem likwidacji 16 zjazdów podczas odtwarzania rowów przy drodze powiatowej w Stręgoborzycach w kierunku Żydowa. Brak porozumienia i współpracy w  tej sprawie z mieszkańcami od 1,5 miesiąca spowodował to, że mieszkańcy –rolnicy zostali pozbawieni dojazdu do pól i możliwości zebrania warzyw. Ponadto do chwili obecnej nie wykonano  remontów cząstkowych dróg asfaltowych „łatania dziur”. Ponadto nowo wyremontowane drogi powiatowe mają pobocza ale z uwagi na to, że pobocza nie zostały utwardzone już są niszczone przez ciężkie samochody. Kilka lat temu wyremontowana droga Igołomia-Posądza już jest zniszczona z uwagi na brak drożnych rowów i stagnowania wody. Pan M. Paszcza Dyrektor ZDPK stwierdził, że remonty są realizowane a podnoszone problemy są nie do końca zasadne. Na terenie powiatu jest 700 km. dróg powiatowych, na terenie gminy jest 20km. dróg będących w zarządzie powiatu. Z uwagi na specyfikę gminy co droga zostanie odmulona to po większym opadzie deszczu już jest zamulona. Pan M. Paszcza poinformował, że na terenie gminy w ramach współpracy tzw. Inicjatyw Samorządowych wyremontowana została droga powiatowa w Tropiszowie. W Stręgoborzycach, Rudnie Górnym zebrano pobocza, odmulono rowy. Pan A. Wrzoszczyk członek Zarządu Powiatu Krakowskiego odpowiedzialny za sprawy dróg na terenie powiatu zobowiązał się do podjęcia działań w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy gminą i jej przedstawicielami a zarządem dróg. 

W temacie oświaty głos zabrali dyrektorzy placówek oświatowych: Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach, Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi oraz szkół podstawowych w Tropiszowie i Dobranowicach którzy przedstawili informacje z przeprowadzonych w budynkach szkół i przedszkoli remontów, dokonanych zakupów pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań oświatowych.  Prace remontowe i porządkowe  w szkołach przeprowadzane były w okresie wakacji. Zmiany w placówkach oświatowych wynikające ze zmian w  systemie oświaty który obecnie przewiduje ośmioletnie szkoły podstawowe a wygasza stopniowo gimnazja w każdej placówce zostały wdrożone.

Następnie Pan H. Jończyk przedstawił informację z realizacji zadań oświatowych oraz  wyniki uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017.Poziom nauczania, postępy edukacyjne oraz osiągnięcia uczniów badane są poprzez  sprawdziany wewnętrzne, zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. Miarodajną informacją na temat osiągnięć uczniów w poszczególnych typach szkół są wyniki sprawdzianów i egzaminów organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w skali kraju. W roku szkolnym 2016/2017 średnie wyniki zarówno uczniów Gimnazjum z Igołomi jak również uczniów Gimnazjum z Wawrzeńczyc                     w porównaniu do lat ubiegłych oraz do gmin powiatu krakowskiego kształtują się dobrze. Z szczegółowymi wynikami sprawdzianów można zapoznać się na stronie www.oke.krakow.pl.

Pan Wójt, Przewodniczący Rady, Radni gratulowali Dyrektorom oraz uczniom tak dobrych wyników, życząc dalszych sukcesów na polu zdobywania wiedzy.

W kolejnych punktach porządku obrad Rada podjęła uchwały w następujących sprawach:

- zaktualizowano zapisy uchwały dotyczące kontynuacji współpracy z powiatem krakowskim w zakresie wspólnej realizacji programu badanie wad postawy uczniów oraz korekta wykrytej wady,

- określono zasady konsultowania między innymi z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji,

- podjęto uchwałę w sprawie pozostawienia stawki za zbiorowe odprowadzenie ścieków na poziomie roku ubiegłego tj. 5,50 zł. za 1m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych oraz obiektów użyteczności publicznej oraz z obiektów handlowych i stawka 7zł. za 1m3 za ścieki odprowadzane z pozostałych podmiotów gospodarczych.

- dokonano zmian w budżecie gminy polegających na zwiększeniu limitu pożyczek o kwotę 220.000zł. na realizację zadania w zakresie rozbudowy strefy sportowo rekreacyjnej dla KS WIARUSY w Igołomi, ponadto zaktualizowano wieloletnią prognozę finansową

- Rada wyraziła zgodę na przystąpienie gminy do projektu pod nazwa „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”. 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-30
Data publikacji:2017-10-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:796