Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11 września 2017

Zawiadamiam, że w 18 września 2017 roku (tj. poniedziałek) o godz. 9:00 w budynku Centrum, Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, Wawrzeńczyce Nr 160 odbędzie się XXIV/2017 sesja Rady Gminy
Igołomia-Wawrzeńczyce

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad
Przyjęcie protokołu z XXIII/2017 sesji Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 27.06.2017 r
Ocena funkcjonowania służby zdrowia
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Ćwiczę umysł” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich na obszarze Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Poddziałanie 10.1.1, z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pt. MY DIGITAL SCHOOL BAG, w ramach Programu Erasmus +, Akcji 2: Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pt. Folkheritagearound the Europe - keepourtraditions, w ramach Programu Erasmus +, Akcji 2:Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii Korona Północnego Krakowa.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Czernichów, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Słomniki, Wielka Wieś porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2018-2019
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
na rok 2017
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/142/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Igołomi-Wawrzeńczycach.
Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Informacja Komisji Budżetowej nt. wniosku Parafii p.w. Św. Marii Magdaleny
w Wawrzeńczycach w sprawie dofinansowania prac pielęgnacyjnych przy drzewostanie w otoczeniu kościoła w Wawrzeńczycach
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINY IGOŁOMIA – WAWRZEŃCZYCE w jej granicach administracyjnych, sołectwa: [1] Dobranowice, [2] Igołomia, [3] Koźlica,
[4]Odwiśle,[5]PobiednikMały,[6]PobiednikWielki, [7]Rudno Górne, [8]Stręgoborzyce, [9] Tropiszów, [10] Wawrzeńczyce I, [11] Wawrzeńczyce II,[12] Wygnanów,
[13], Złotniki, [14] Zofipole, [15] Żydów
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
Interpelacje i zapytania.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Stefan Nawrot

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-09-11
Data publikacji:2017-09-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:518