XXV sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1 kwietnia 2021

XXV sesja Rady Gminy z zachowaniem reżimu sanitarnego odbyła się w dniu 25 marca 2021 roku w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach.

Porządek obrad był bardzo obszerny. Radni przyjęli: sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Gminy za rok 2020 oraz sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce za rok 2020, który przedstawił Pan H. Jończyk- Zastępca Wójta Gminy. Następnie Rada nie wyraziła woli wyodrębnienia w budżecie gminy roku 2022 środków na fundusz sołecki. Środki dla sołectw będą przekazywane na dotychczasowych zasadach. W kolejnych punktach porządku obrad radni wyrazili wolę kontynuacji wspólnie z Powiatem Krakowskim programu pod nazwą „Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z terenu Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady”. Na montaż wyświetlacza prędkości w rejonie szkoły podstawowej w Tropiszowie  rada przeznaczyła kwotę 10.000zł. Zadanie będzie realizowane wspólnie z powiatem krakowskim. Na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Słomnikach rada przeznaczyła kwotę 18.000zł.

Rada Gminy dokonała zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2030

oraz zmiany budżetu gminy zwiększając środki finansowe na wymienione poniżej ważniejsze zadania:

- przedterminową spłatę części kredytów - 1.000.000zł.

- zwiększenie limitu pożyczek udzielanych z budżetu gminy - 130.000zł.

- wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnej - 50.000zł.

- na zadania z zakresu działu transport i łączność min na  remonty dróg - 240.000zł.

- administracja publiczna: bieżące remonty, realizacja zadań
dot. programu dostępność– 40.000zł.

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw powodziowa – 68.000zł.

Zmianie podlegał również Gminny Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwiększenia środków finansowych m.in. na sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, szkolenia dla pedagogów, finansowanie programów profilaktycznych, działalność świetlicy środowiskowej, działalność Klubów Sportowych, LOK, ogólną współpracę oaz przeciwdziałanie COVID-19.

W końcowych punktach porządku obrad radni rozpatrzyli 4 petycje. Petycja mieszkańca Krakowa w sprawie prawa do równego traktowania, uznania za niedopuszczalne dyskryminowanie z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych została przekazana wolą Rady do organu właściwego jakim jest w tym przypadku Rada Ministrów RP. Natomiast 3 petycje złożone przez Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny w sprawie „w obronie prawdy, godności i wolności człowieka”, w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego oraz poparcia rządu Tymczasowej rady Stanu Narodu Polskiego radni pozostawili bez rozpatrzenia z uwagi na nie zgodność petycji z zapisami ustawy o petycjach oraz brak inicjatywy uchwałodawczej.

Radni uchwali na rok 2021 program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zasady zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2021-2025 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. Radni odrzucili projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, która jest naliczana  z tytułu  wzrostu wartości nieruchomości, który następuje w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej lub  w wyniku podziału nieruchomości.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie XXV Sesja Rady Gminy

  XXV Sesja Rady Gminy

 • Powiększ zdjęcie XXV Sesja Rady Gminy

  XXV Sesja Rady Gminy

 • Powiększ zdjęcie XXV Sesja Rady Gminy

  XXV Sesja Rady Gminy

 • Powiększ zdjęcie XXV Sesja Rady Gminy

  XXV Sesja Rady Gminy

 • Powiększ zdjęcie XXV Sesja Rady Gminy

  XXV Sesja Rady Gminy

 • Powiększ zdjęcie XXV Sesja Rady Gminy

  XXV Sesja Rady Gminy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-04-01
Data publikacji:2021-04-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:94