KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2020 r

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

7 lutego 2020

W okresie od dnia 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r. na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa (w tym  dla Powiatu Krakowskiego w dniach:5 lutego do 27 kwietnia 2020 r.)

Kwalifikacja wojskowa dlamężczyzn
z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

odbędzie się  w dniach 11 i 12lutego 2020 roku

Miejsce:  Kraków,  ul. Dunajewskiego 8, 31-133 Kraków (IV piętro)

Głównym celem Kwalifikacji Wojskowej jest określenie zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 roku podlegają:

 • mężczyźni urodzeni w 2001 roku;
  • mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000 - którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej ;
  • osoby urodzone w latach 1999 - 2000, które:
   • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne
    do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres
    tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
   • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne
    do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności
    do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
 • kobiety urodzone w latach 1996-2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub  uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. poz. 944);
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

OSOBA STAWIAJĄCA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
PO RAZ PIERWSZY  PRZEDSTAWIA:

1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

 • dowód osobisty,w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym
  w wezwaniu - dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.
  (Wójt może wyznaczyć osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej
  niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta, z ważnych przyczyn, nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta, do dnia w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się)

2. powiatowej komisji lekarskiej:

 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się
  do kwalifikacji wojskowej; (jeżeli taką posiadają)

3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:

 • aktualnąfotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki
  oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe,

UWAGA !

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się
na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu

Wójt Gminy wzywa do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań imiennych. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie
jej przeprowadzenia na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa małopolskiego - stanowi również wezwanie do kwalifikacji wojskowej.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej
w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.  Osoba ta powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny Wójt
z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia lub zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nie stawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, przed właściwą komisją lekarską lub przed wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe
i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania), natomiast założenie ewidencji iwydanie wojskowych dokumentów osobistych należy do wojskowego komendanta uzupełnień lub jego przedstawiciela.

Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do czynnej służby wojskowej, wydaje stosowne orzeczenie lekarskie z określoną kategorią:

-         „A” ─  „zdolny do czynnej służby wojskowej”;
-         „B” ─  „czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej”;
-         „D” ─ „niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju”; z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
-         „E” ─ „trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”;

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-02-07
Data publikacji:2020-02-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:390