OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Remont wybranych dróg gminnych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

17 października 2019

Wawrzeńczyce 17.10.2019r.

GK.271.12.2019

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce Nr 57) zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) /zwana dalej „ustawą Pzp” informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Remont wybranych dróg gminnych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce” –  wybrano:

Część nr 1: „Remont drogi gminnej nr 600010K Igołomia „Luborzyczka” – OSP w miejscowości Igołomia km 0+010–1+631 Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce”

PRODiM Oskar Niezabitowski

ul. Blokowa 14, 31- 752 Kraków

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 517.747,23 zł (brutto), słownie: pięćset siedemnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych 23/100 (brutto);

Gwarancja dla robót drogowych udzielona na okres 60 miesięcy.

Część nr 2:       „Remont drogi gminnej nr 600018K Pobiednik Wielki – Pobiednik Mały w miejscowościach Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki km 0+011-1+599, Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce”

PRODiM Oskar Niezabitowski

ul. Blokowa 14, 31- 752 Kraków

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 819.656,99 zł (brutto), słownie: osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć   złotych 99/100 (brutto);

Gwarancja dla robót drogowych udzielona na okres 60 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru: w załączniku

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-10-17
Data publikacji:2019-10-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:207