V sesja Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

26 marca 2019

W dniu 26 marca 2019r. odbyła się V sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce   w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach.

 

W pierwszych punktach obrad Rada została zapoznana z oceną bezpieczeństwa publicznego na terenie naszej gminy, którą przedstawił Pan Marek Kyzioł Komendant Komisariat Policji w Słomnikach. (z raportem można zapoznać się na stronie www.igwa.pl/pdf/ocena_bezp_2018.pdf). Pan Komendant przedstawił działania planowane do realizacji w roku 2019: zwiększenie częstotliwości dyżurów dzielnicowych, działania zmierzające do ograniczenia kradzieży, „zero tolerancji” dla wykroczeń porządkowych, działania kontrolne, współpraca z placówkami edukacyjnymi, spotkania ze społeczeństwem.

Następnie głos zabrał Pan T. Drożdżak Komendant Powiatowy Policji oraz Pan J. Rosół Zastępca Komendanta Powiatowego Policji informując o korzyściach płynących ze zgłaszania miejsc niebezpiecznych poprzez system Krajowa Mapa Zagrożeń. Następnie Komendant Powiatowy Policji poinformował, o współpracy, działaniach prewencyjnych podejmowanych w placówkach oświatowych na terenie gminy. Radni zwrócili uwagę funkcjonariuszy policji na konieczność zwiększenia patroli policji na terenie gminy w okresie wiosenno-letnim z uwagi na młodzież, osoby z poza terenu gminy dokonujące aktów wandalizmu najprawdopodobniej po spożyciu substancji odurzających. Radni zwrócili uwagę naniszczenie dróg, brak poszanowania dla mienia publicznego, niszczenie wiat przystankowych oraz rozjeżdżanie wałów wiślanych przez quady prosząc funkcjonariuszy policji  o pomoc w wykrywaniu sprawców. Pan J. Rysak wnioskował o przywrócenie posterunku policji na terenie gminy deklarując ze swej strony nieodpłatne użyczenie oraz ponoszenie kosztów utrzymania budynku przejętego od Agencji Mienia Wojskowego będącego kiedyś siedzibą policji w miejscowości Zofipole. Pan Wójt oraz Komendant wymienili słowa podziękowania za bardzo dobrą współpracę.   

W kolejnych punktach porządku obrad Pani Agnieszka Majka Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół zapoznała Radnych ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Następie Rada ustaliła zasady udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektorów w wysokości 15 godzin (powyżej 14 oddziałów), wicedyrektorów 10 godzin (powyżej 14 oddziałów), administratorów sieci komputerowej 2 godziny. Tygodniowego wymiaru zajęć w ilości 22 godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych. Ponadto uchwalono plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Pani M. Stawarz Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach oraz Pani Dorota Ryńca-Ropek Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi zapewniły, że pomimo pozytywnych wyników referendów w sprawie strajku nauczycieli, planowanej akcji strajkowej w okresie od 8-10 kwietnia 2019roku  egzaminy gimnazjalistów oraz ósmoklasistów na pewno się odbędą. Najtrudniejsze jednak będą dni 8 i 9 kwietnia z uwagi na konieczność zapewniania opieki dzieciom w sytuacji braków kadrowych spowodowanych strajkiem. O wszelkich zmianach w rozkładach zajęć rodzice będą na bieżąco informowani poprzez kartki i stronę internetową szkoły.

Rada Gminy dokonała zmian w budżecie gminy na rok 2019 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2030. Rada na wniosek Wójta dokonała podziału środków pochodzących ze zwiększenia przychodów z tytułu wolnych  środków  z roku 2018 w kwocie 1.474.050 zł. i spłaconych pożyczek w kwocie 297.058zł. oraz zwiększonych dochodów budżetu gminy w kwocie 32.725zł. między innymi na najważniejsze, następujące zadania (szczegółowo zmiany są opisane w uchwale zmiany w budżecie):

- konserwacja urządzeń melioracji wodnej - 70.000zł.

- budowa systemu kanalizacji oraz kolektora ściekowego - 710.000zł

- wymiana wodomierzy- 25.000zł.

- remonty dróg powiatowych - 155.000zł.

- remonty dróg gminnych - 115.000zł.

- administracja – remonty w budynku Urzędu, składka na rzecz Metropolii Krakowskiej -36.488zł.

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stręgoborzyce - 95.000zł.

- oświata i wychowanie min. realizacja projektów oświatowych - 223.106zł.

- zwiększenie środków na realizację projektów w gimnazjach - 72.314zł.

- gospodarka odpadami - 323.881zł.

W kolejnych punktach porządku obrad Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach:

- zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie w wysokości 700.000zł. z  przeznaczeniem na remont budynku i otoczenia szkoły podstawowej w Dobranowicach.

- zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r. w zakresie uzupełnienia środków z nadwyżki na zadania dotyczące między innymi sfinansowania letniego wypoczynku dzieci, szkoleń, działalność świetlicy środowiskowej, współpracy z organizacjami działających na terenie gminy, remontu i zakupu instrumentów dla potrzeb orkiestry dętej Hejnał z Igołomi. 
- ustalenia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany dotychczasowego źródła ciepła (starych piec c.o) na nowe źródło ciepła (piec na paliwo: węgiel, biomasa, gaz) w budynkach mieszkalnych w wysokości nie wyższej  niż 5000zł.    
- uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

- nieodpłatnego przejęcia prawa własności działki o nr. ew. 634/3 położonej w Igołomi od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na budowę miasteczka ruchu drogowego wraz z infrastrukturą dla dzieci i młodzieży w Igołomi.

 - przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy w zakresie zwiększenia terenów usługowych-  przeznaczenie działki w Tropiszowie pod punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czy budowę farmy fotowoltaicznej na terenie lotniska w Pobiedniku Wielkim o mocy przekraczającej 100kW.
- ustalenia zasad wypłat i wysokości diet dla Sołtysów od 1 kwietnia 2019r. w wysokości miesięcznej 550zł sołectwa: Igołomia, Tropiszów, Wawrzeńczyce I i II oraz 500zł. dla sołtysów sołectw: Dobranowice, Koźlica, Odwiśle, Pobiednik Mały, Wielki, Rudno Górne, Stręgoborzyce, Wygnanów, Złotniki, Zofipole, i Żydów.

Na zakończenie obrad Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, które przedstawiła Pani Katarzyna Ulicka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W wolnych wnioskach Pan J. Rysak poinformował o problemach firmy EKOM, która  z  końcem lutego złożyła pismo w spawie negocjacji umowy odbioru odpadów zawartej w czerwcu 2017roku. Z uwagi na to, że firma została wyłoniona w drodze przetargu o zmiana warunków umowy jest niedopuszczalna. Przez ostatnie kilka lat sytuacja na rynku odpadów znacznie się mieniła, znacząco wzrosły koszty zbierania, utylizacji odpadów, wzrosły koszty pracy oraz brakuje pracowników. Realnym staje się, że firma EKOM zagrozi rozwiązaniem umowy. Gmina będzie jednak dążyła do polubownego rozwiązania sporu. Jeśli jednak dojdzie do rozwiązania umowy i wyłonienia nowego wykonawcy usług stawka opłaty na pewno wzrośnie co ma już miejsce w gminach sąsiednich są to kwoty od 10zł. do 17 zł. za osobę przy deklaracji segregowania odpadów.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-26
Data publikacji:2019-03-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:593